Alla förväntas känna till vilka lagar och regler som gäller. Att en person begår en otillåten gärning i tron att gärningen är tillåten, medför som huvudregel inte att personen undgår straffansvar. Men från denna huvudregel finns undantag. Under vissa förutsättningar kan det bli aktuellt med ansvarsfrihet om personen inte har vetat om, eller förstått att en gärning var straffbar, s.k. straffrättsvillfarelse. Exempel på ursäktlig straffrättsvillfarelse som nämns rör situationer där den aktuella straffrättsliga bestämmelsen inte publicerats på rätt sätt. Det kan även avse ett otydligt straffbud, tryckfel i lagboken, felaktigt besked från en myndighet eller annan orsak.

Avhandlingen analyserar dels bestämmelsen om straffrättsvillfarelse (BrB 24 kap. 9 §), dels gränsdragningen mellan uppsåtsrelevant villfarelse och straffrättsvillfarelse.

Studien avser svenska förhållanden men med utblickar främst mot de övriga nordiska länderna.

Dennis Martinsson disputerar vid Stockholms universitet den 9 september med Om straffrättsvillfarelse (Wolters Kluwer).