Malin Brännström, Umeå universitet har studerat förhållandet mellan äganderätten och renskötselrätten, med särskild inriktning mot skogsbruk och renbete. I studien beskrivs hur staten genom oklar lagstiftning har bidragit till det komplicerade rättsförhållandet mellan rättigheterna.

Skogsbruk och renskötsel bedrivs parallellt inom stora delar av norra Sverige. Fastighetsägarens rätt att avverka skogen grundar sig i äganderätten, samtidigt som samma mark kan användas för renbete med stöd av renskötselrätten. I studien analyseras hur den intressekonflikt som finns mellan de båda rättigheterna hanteras inom rättssystemet.

Lagstiftningen utgår från att det är förhållandet mellan två näringar som ska regleras och bortser från att det rör sig om parallella rättigheter till marken.
Den typ av bestämmelser som finns i annan fastighetsrättslig lagstiftning för att hantera konflikter mellan enskilda saknas i skogsvårdslagen och rennäringslagen.

I avhandlingen lämnas förslag på förändringar som kan göras i lagstiftningen för att bättre hantera konflikten mellan skogsbruket och renskötseln. Det rör sig om tydligare hänsynsbestämmelser som inte tillåter långtgående skador, ersättningsbestämmelser och möjligheten att få sin rätt prövad i domstol.

Läs avhandlingen : Skogsbruk och renskötsel på samma mark: en rättsvetenskaplig studie av äganderätten och renskötselrätten av Malin Brännström.