Folkrätten behöver skärpas så att stater tvingas att gottgöra offer för massövergrepp som till exempel krigsförbrytelser, menar Fanny Holm i en avhandling vid Umeå universitet.

Efter massövergrepp finns behov av omfattande rättsliga åtgärder som berör även andra stater än de där brotten har begåtts. Viljan att förhindra att nya massövergrepp sker och att rättsligt försöka hantera de övergrepp som redan har skett, har lett till en rad initiativ som internationella överenskommelser och inrättande av särskilda domstolar och tribunaler.

I avhandlingen har Fanny Holm studerat såväl folkrättsliga dokument som nationell lagstiftning och domstolspraxis kring de möjligheter och skyldigheter enskilda stater har  –  både när det gäller att åtala förövare och när det gäller rättsprocesser där offren kan kräva gottgörelse. Studien visar att det finns många folkrättsliga källor som gäller åtal för massövergrepp som skett i utlandet, medan det finns betydligt färre källor som gäller gottgörelse till offren.

Fanny Holm föreslår åtgärder för att öka staternas ansvar. Mest brådskande är att minska klyftan mellan kraven kring åtal respektive gottgörelseprocesser. Hon ger också exempel på hur internationella avtal som finns skulle kunna omtolkas och på hur nya internationella avtal skulle kunna utformas för att öka kraven på enskilda stater att ge möjlighet för processer om gottgörelse för massövergrepp som skett utomlands.

Justice for victims of atrocity crimes: prosecution and reparations under international law av Fanny Holm, Umeå universitet.