EU:s dataskyddsförordning (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018 och ersätter den svenska personuppgiftslagen.
GDPR är ett omfattande regelverk till skydd för fysiska personer och gäller all verksamhet som hanterar enskilda personers personuppgifter. Den nya lagstiftningen syftar till att stärka den personliga integriteten och öka individens valmöjlighet hur personuppgifter ska användas.
Följer inte företagen förordningen kan tillsynsmyndigheten – Datainspektionen – döma ut stora administrativa sanktionsavgifter.
Samtidigt införs en ny dataskyddslag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

Dataskyddsförordningen GDPR : förstå och tillämpa i praktiken av Monika Wendleby, Dag Wetterberg (Sanoma utbildning).
Boken som kombinerar juridik och management är skriven av juristen Monika Wendleby och advokaten Dag Wetterberg. Det är både en handledning av lagtexten samt en vägledning i det praktiska arbetet och är uppdelad i tre delar. Del 1 går igenom det juridiska regelverket, del 2 ger konkreta tips beträffande det praktiska genomförandet och det fortsatta arbetet och del 3 fokuserar på juridiken om något går fel, om organisationen hamnar i ett tillsynsärende och kanske i domstol. Det komplexa regelverket förklaras med hjälp av tydliga exempel, checklistor, avtalsmallar etc.
 
The EU General Data Protection regulation av Paul Voigt, Axel von dem Bussche (Springer). Boken ger råd kring det praktiska genomförandet och tillämpningen av dataskyddsförordningen. Den analyserar bestämmelserna i förordningen med hjälp av många exempel, tabeller och checklistor. Handboken granskar bland annat GDPR: s tillämpningsområde, vilka rättigheter den enskilde har när det gäller personlig integritet, tillsynsmyndigheternas roll, verkställighet och böter och nationella särdrag. Båda författarna är verksamma vid den internationella advokatfirman Taylor Wessing.