Påföljdspraxis

En ny aktualiserad upplaga av denna kommenterande praxissammanställning som redogör för domstolarnas praxis rörande påföljdsbestämning. De riktlinjer som tillämpas av åklagare vid utfärdande av strafföreläggande finns också med liksom kommentarer ur motiv till nyare lagstiftning.

Genom den senaste upplagan är boken grundligt omarbetad och utvidgad i förhållande till tidigare upplagor. Rättsfall från Högsta domstolen samt lagändringar till och med början av april 2018 har kunnat beaktas samt RH-referat till och med referat 2017:37.

Boken finns både som elektronisk utgåva och i tryckt version.
Den elektroniska utgåvan av boken som gavs ut första gången 2015, uppdateras regelbundet ungefär en gång/år. Innehållet i den sjätte tryckta upplagan av boken är identisk med den nya elektroniska utgåvan och är i förhållande till den femte tryckta utgåvan (2013) väsentligen omarbetad.