Lisa Flower har i sin avhandling Loyalty work : emotional interactions of defence lawyers in Swedish courtrooms tittat närmare på hur svenska försvarsadvokater hanterar sina känslor i rättssalen. Studien bygger på observationer vid ett 50-tal brottmålsrättegångar och intervjuer med försvarsadvokater.

Det finns starka sociala regler för hur en advokat får uttrycka känslor i en rättssal och om de inte följer reglerna finns risken att en rättegång inte upplevs som rättvis och saklig. Svenska  försvarsadvokater använder lågmälda känslouttryck för att bygga upp eller underminera faktapåståenden under rättegången och visa sin lojalitet med klienten.

Många klienter har dock andra förväntningar. I de intervjuer LIsa Flower genomfört berättar advokaterna att klienterna förväntar sig ett aggressivt och ifrågasättande försvar, så som det ofta är i amerikanska filmer. Men här är inte samma spelregler. Man får inte visa aggressivitet i en svensk rättssal. Advokatens uppträdande ska präglas av artighet och god ton.

Hon menar därför att åtalade och målsäganden bör förberedas betydligt bättre inför rättegångar på de ramar för känslouttryck som är norm i svenska rättsalar. Kanske skulle klienterna då uppleva rättegången som mer rättvis. Hon tycker också att detta är något som borde diskuteras redan under juridikutbildningen.

Loyalty work: emotional interactions of defence lawyers in Swedish courtrooms.
Disputationen ägde rum vid Lunds universitet den 30 oktober.

Emotionssociologin är ett forskningsområde som studerar känslor och känslohantering i olika typer av sociala sammanhang. Studier av emotioner i rättsväsendet har tidigare fokuserat på domare och åklagare.