Syftet med vägledningen är att ge kunskap om de folkrättsliga tolkningsmedel och källor som kan vara relevanta vid tolkning av barnkonventionen samt relevanta rättskällor som kan fungera som hjälpmedel vid tolkning av konventionen.
Den omfattar även övrigt stöd och vägledning från FN:s kommitté för barnets rättigheter (barnrättskommittén) och andra konventionskommittéer som kan utgöra ett viktigt stöd och ge viss vägledning för tolkning och tillämpning av barnkonventionen. Vägledningen ska också göra det möjligt att på ett enkelt sätt hitta relevanta källor och övrig vägledning som finns tillgänglig.

En arbetsgrupp på regeringskansliet under ledning av docent Karin Åhman har utarbetat vägledningen. Vägledningen har utformats som en promemoria i departementsserien (Ds 2019:23).

Ladda ned som pdf på regeringen.se: Vägledning vid tolkning och tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter, Ds 2019:23.