Immateriella rättigheter är en viktig tillgång för många företag och representerar ofta stora ekonomiska och kulturella värden. Immaterialrättsliga skadestånd ger rättighetshavarna en möjlighet att erhålla ersättning efter ett intrång, och fyller således en viktig funktion. Samtidigt har det visat sig svårt att bestämma immateriella skador och processa om ersättning, något som påverkar rättighetshavarna men även intrångsgörarna och domstolarna.

Avhandlingen behandlar flera olika tillvägagångssätt för att fastställa skadestånd, med utgångspunkt i svensk lagstiftning och direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (det s.k. civilrättsliga sanktionsdirektivet).
Vidare diskuteras den roll som allmänna skadeståndsrättsliga och processrättsliga principer kan komma att få när ersättningen bestäms.  

David Johansson disputerar den 18 september vid Uppsala universitet med avhandlingen Skada och ersättning vid immaterialrättsliga intrång (Iustus).