Enligt regeln om äganderättspresumtion i 4 kap. 19 § utsökningsbalken ska lös egendom som finns i makars resp. sambors gemensamma besittning vid utmätning presumeras tillhöra gäldenären ensam.

Marie Göransson, Lunds universitet, undersöker i sin nya avhandling regeln ur ett familjerättsligt perspektiv - de rättsliga konsekvenserna för den som är gift eller sambo med en utmätningsgäldenär och vilken betydelse presumtionsregeln har för det rättsliga innehållet i ett äktenskap resp ett samboförhållande i relation till vad som gäller enligt familjerättslig reglering.

Det familjerättsliga perspektivet har hittills ägnats relativt liten uppmärksamhet i den rättsvetenskapliga litteraturen där tidigare studier huvudsakligen behandlat regelns tillämpning i utmätningsprocessen.

Äganderättspresumtionen i 4 kap. 19 § utsökningsbalken : familjerättsliga perspektiv av Marie Göransson, Lunds universitet.