Entreprenadprojekt är ofta långvariga och komplexa arbeten med många inblandade aktörer. Det kan vara svårt för parterna att kalkylera för alla de risker och andra förhållanden som kan komma att påverka arbetet under entreprenadtiden. Störningar som kan leda till förseningar och ökade kostnader är därför ett vanligt förekommande problem.

Huvudregeln vid ett entreprenadprojekt är att entreprenören ansvarar för att entreprenaden färdigställs inom den avtalade tiden. Om entreprenören kan bevisa att färdigställandet har försenats pga en störning kan entreprenören få rätt till tidsförlängning.

Marcus Utterström undersöker i sin avhandling vilka störningar i entreprenadavtal som kan ge entreprenören rätt till tidsförlängning enligt reglerna i standardavtalet AB 04 och när parternas avtal inte ger något besked.
Undersökningen sker med utgångspunkt i ett antal typfall av avvikelser.

Vilka dispositiva regler som bör tillämpas på entreprenadavtal är ofta oklart. I avhandlingen undersöks hur likheter mellan reglerna i standardavtalen AB 04, NS 8405 och AB 18 kan ligga till grund för argument om hur entreprenadavtal bör fyllas ut när det saknas direkt tillämpliga rättsregler eller rättsregler som är lämpliga att tillämpa analogt.

Marcus Utterström disputerar med sin avhandling Störningar och tidsförlängning – en entreprenadrättslig studie den 23 september vid Lunds universitet.