image7h6yh.png
Den Europæiske menneskerettighedskonvention : for praktikere av Jon Fridrik Kjølbro, Jurist- & Økonomforbundets forlag
Boken innehåller en utförlig redogörelse för den rättspraxis som utvecklats av Europadomstolen men beskriver också mer allmänna ämnen som konventionens tillämpningsområde, tolkningsprinciper, beviskrav osv. Författaren var verksam som domare vid Europadomstolen under åren 2014-2022. Denna sjätte upplaga behandlar rättspraxis fram till september 2022, dock är viktigare avgöranden fram till 30 november 2022 är medtagna.

The European Convention on Human Rights – Principles and Law, Council of Europe av C.M. Buckley, K. Kamber, P. McCormick, with contribution of D. J. Harris
Kommentar utgiven av Europarådet ger en kortfattad redogörelse för Europadomstolens rättspraxis. Citerar ca 1500 rättsfall, identifierar viktiga utmaningar och analyserar den utveckling som sker på området.

imagesfujq.png
Harris, O'Boyle, and Warbrick, Law of the European convention on human rights / David Harris et al. 5. ed., Oxford Univ. Press
Även denna klassiska kommentar innehåller omfattande redogörelse för Europadomstolens praxis liksom avsnitt som behandlar konventionens tillkomst, Europadomstolens organisation, förfarandet inför domstolen osv. Verket kom ursprungligen ut 1995 och har nu kommit i en femte upplaga. 

imageikzkc.png
Mänskliga rättigheter i europeisk praxis av Hans Danelius, Johan Danelius, Thomas Bull och Iain Cameron, Norstedts juridik
I denna nya upplaga har viktigare avgöranden från Europadomstolen, Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen beaktats fram till juni 2022. De första fem upplagorna av kommentaren, skrevs av Hans Danelius, jurist och diplomat. Efter hans bortgång 2019 har uppdateringar gjorts av Johan Danelius, Thomas Bull och Iain Cameron.  De omfattande uppdateringarna återspeglar den stora ökningen av praxis sedan publiceringen av den senaste upplagan 2015.

Hirvelä, Päivi: Right to a fair trial : a practical guide to the article 6 case-law of the European Court of Human Rights / Päivi Hirvelä, Satu Heikkilä, Cambridge : Intersentia
Denna bok ger en omfattande och detaljerad redogörelse för domstolens praxis om rätten till en rättvis rättegång (artikel 6). Artikel 6 är den artikel som oftast åberopas, tolkas och tillämpas i mål inför Europadomstolen. Boken gör ett urval av de viktigaste domarna. Päivi Hirvelä har tidigare arbetat som domare i Europadomstolen (2007-2015). Satu Heikkilä har varit verksam vid Europarådet, sedan 2007 vid Europadomstolen.