Arfwidsson, Autilia
Hybrid mismatches in international transactions: a study of linking rules in EU and tax treaty law av Autilia Arfwidsson, Uppsala universitet, 2024
Avhandlingen undersöker hur hybrida missmatchningar som uppstår vid internationella transaktioner hanteras i EU-rätten och skatteavtalsrätten. Studien är inriktad på hybridreglerna i EU:s sekundärlagstiftning och hur de samspelar med övriga regelverk i EU-rätten och skatteavtalsrätten för att motverka hybrida missmatchningar (begreppet ”hybrid missmatchning” - olikheter i nationell lagstiftning vad gäller den skattemässiga behandlingen av företag/finansiella instrument som medför att inkomster inte beskattas i något land)

 

Blekemo, Annika
Entreprenadövergång : anställningsskyddets gränser vid övergång av verksamhet, Stockholms universitet, 2024
Studien utgår från Dir. 2001/23/EG om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag eller verksamhet. Entreprenadövergångar är vanligt förekommande inom flera olika branscher. När en verksamhet byter utförare har personalen enligt EU-rätten en rättighet att följa med sin verksamhet om det är samma verksamhet som övergår. Dock är regleringen kring verksamhetsövergångar mer anpassat till anställda inom traditionell industriell verksamhet och ger således anställda inom sådana entreprenader bättre skydd än anställda inom tjänsteentreprenader - något som missgynnar och ger kvinnor sämre skydd.
Läs avhandlingen

Búi, Victoria
Public policy exception and arbitrability defence under the New York Convention 1958: a study of public policy and arbitrability, including empirical evidence of national court decisions, Uppsala universitet, 2024
Avhandlingen utgör en studie av två centrala begrepp inom den internationella kommersiella skiljedomsrätten - invändningar om bristande skiljedomsmässighet och oförenlighet med grunderna för rättsordningen enligt 1958 års konvention om erkännande och verkställighet av utländska skiljedomar (1958 års New York-konvention).

Jarnesand, Marie
Högsta domstolen och enhetligheten : om enhetlighetsargumentets betydelse för prejudikatprocessen, Stockholms universitet, 2023
Enhetlighetsargumentet i rättstillämpningen är centralt för förståelsen av Högsta domstolens roll i instansordningen. Trots det råder det brist på en klar och gemensam förståelse av vad enhetlighet faktiskt innebär. I denna avhandling undersöks enhetlighetsargumentet och dess betydelse för Högsta domstolen som prejudikatinstans. Utgångspunkt är att enhetlighetsargumentet kanske inte är så enhetligt som det verkar framstå.

Zell, Jeremy L.
Excess of mandate in international commercial arbitration law : a comparison of the US Federal Arbitration Act and the Swedish Arbitration Act, Stockholms universitet.
En klandergrund i skiljeförfaranden som åberopas allt oftare är uppdragsöverskridande, dvs. att skiljenämnden överskridit sitt uppdrag enligt Lagen om skiljeförfarande. Detta kan exempelvis ske när skiljemännen dömt över rättsfakta som inte åberopats av någondera parten. Avhandlingen jämför tillämpningen av detta begrepp i amerikansk och svensk rätt för att förstå skillnaderna och likheterna mellan de två rättssystem.
Läs avhandlingen