Efter flera års arbete har nu en omfångsrik festskrift till Bill W. Dufwa, professor emeritus i försäkringsrätt vid Stockholms universitet, kommit ut.
Festskriften innehåller närmare 80 bidrag inom främst försäkrings-, ersättnings-, och skadeståndsrätt. En något mindre del av bidragen ägnas allmänjuridiska och samhälleliga frågor.

Ur innehållet:

Håkan Andersson
Pragmatism och formalism – simultana tendenser i rättsbildningen

Jürgen Basedow
The Private International Law of Insurance Contracts in the
European Union

Bertil Bengtsson
Culpafrågor i försäkringsrätten

Ulf Bernitz
Champagne! Om rättsskyddet för Champagne och
liknande geografiska ursprungskännetecken

Jes Bjarup
Knowledge, Causation and Human Agency

Filip Bladini
Ny Försäkringsavtalslag – några reflexioner

Malcolm Clarke
The Impact of Insurance on the Law of Obligations in England:
The Insurer as God?

Hans Danelius
Har svensk rätt ett effektivt rättsmedel mot långsam rättskipning?

Anders Eriksson
Några synpunkter med anknytning till tre begrepp i 32 kap. miljöbalken

Reinhold Fahlbeck
Ora et Labora: Clash of Civilisations?

Michael G. Faure
Solidarity versus Differentiation in Insurance Contracts

Torkel Gregow
Några synpunkter på preskriptionsbestämmelsen i 18 kap. 9 §
handelsbalken

Mika Hemmo
Arbitrator’s Liability – Especially in Light of a Recent
Precedent of the Supreme Court of Finland

Ewoud Hondius
Legal Transplants: the Case of Sweden

Maarit Jänterä-Jareborg
The Foreign Law Problem: Choice of Law and European Integration

Anders Kylhammar
Product Liability of the Trade Mark Holder – the EEC Directive on Product Liability

Göran Lambertz
Skadestånd vid fel av lagstiftaren

Gertrud Lennander
Casus Mixtus

Per Jonas Nordell
Den s.k. re integra-bestämmelsen och dess tillämpning i svensk rätt

Marcus Radetzki
En konkret fråga om skadevärdering i rättsvetenskaplig belysning

Jan Ramberg
Validity and Effect of Agreed and Statutory Limitation of Liability

Carl Martin Roos
Law and Ethics a Swedish View

Claes Sandgren
The Character of Legal Science

Lena Sisula-Tulokas
Hotel Liability

Ivan Sørensen
Reformer i dansk forsikringsret

Erland Strömbäck
Ideell skada

Jacob W.F. Sundberg
The European Convention as Jurisprudence

Hugo Tiberg
Fraud and Sinking Ships in Marine Insurance

Staffan Vängby
Så här får man inte göra! – några ord om skadeståndsrättens
utveckling genom Högsta domstolens praxis