Denna bok innehåller kommentarer till 1960 års lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje paragraf behandlas för sig med en kommentar som belyser bestämmelsens innebörd och konsekvenser med hänsynstagande till förarbeten och rättspraxis. Med hänsyn till det nära sambandet mellan upphovsrättslagen och de tillämpningsbestämmelser som finns har i kommentaren också tagits med upphovsrättsförordningen och den internationella upphovsrättsförordningen. Vidare behandlas den s.k. medlingslagen, vilken avser att underlätta tillkomsten av upphovsrättsliga avtal i vissa situationer.
De viktigaste nyheterna i denna nya upplaga är att Europeiska Gemenskapens s.k. Infosoc-direktiv (Direktivet om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället) har införlivats med svensk rätt. Detta är troligen den mest genomgripande ändringen i lagen sedan dess tillkomst.
Norstedts juridik, 2006