Den särskilde utredaren Sigurd Heuman har kartlagt hur kommunikationen mellan domstolarna och medborgarna fungerar och hur den kan utvecklas vidare.

Sex av tio svenskar har stort förtroende för domstolarna.Om förtroendet för domstolarna sjunker ytterligare kan konsekvensen bli att att många istället anlitar andra organ för att lösa tvister.
  
Många som kommer i kontakt med domstolar upplever att de inte får tillräcklig information inför en rättegång och att målsäganden och vittnen tvingas konfronteras då det saknas separata väntrum.
Utredningen konstaterar också att domarna är svårbegripliga. Där krävs en förändring - språket måste bli vårdat, enkelt och begripligt.
Många domare har också en alltför passiv roll i förhållande till medier. Domarkåren måste bli mer aktiv och underlätta informationen.

Utredaren föreslår bland annat att särskilda mediedomare ska utses som ska underlätta domstolarnas kontakter med medierna. Däremot är man tveksam till om tv-rättegångar skulle öka förtroendet för domstolarna.

SOU 2008:106 Ökat förtroende för domstolarna - strategier och förslag