Brå har kartlagt hur den sexuella människohandeln med kvinnor är organiserad i Sverige, Finland och Estland. Projektet har resulterat i två rapporter, en svensk och en engelsk. Den engelska rapporten The organisation of human trafficking är gjord i samarbete med forskare i Finland och Estland.

För att få ett helhetsperspektiv har Brå kartlagt hela traffickingkedjan, från sexsäljare, sexköpare till kriminella grupper som organiserar och andra aktörer och även formulerat förslag på brottsbekämpande åtgärder som täcker hela verksamheten.
Materialet som rapporten bygger på är omfattande och består av domar och förundersökningar, intervjustudier, observationer och en enkätstudie.

Rapporterna Sexuell människohandel och The organisation of human trafficking