Enligt stiftelsens stadgar består styrelsen av fem ledamöter, av vilka styrelserna för  Sveriges advokatsamfund, Juristföreningen i Stockholm och Föreningen för utgivande av Svensk Juristtidning vardera utser en samt styrelsen för Emil Heijnes stiftelse för rättsvetenskaplig forskning två ledamöter. Ledamöterna väljs för fem kalenderår. 

Svante O. Johansson, ordförande
Tobias Eriksson
Mia Edwall Insulander
Christel Rockström
Jessica Van der Sluijs