Alla advokater måste följa god advokatsed. Om du anser att din advokat har brutit mot god advokatsed kan du göra en anmälan till Advokatsamfundets disciplinnämnd.

Anmälan kan göras på två olika sätt: 

Om du efter din anmälan skickar in handlingar till Advokatsamfundet via e-post ber vi dig att i första hand använda Word- eller PDF-format.

När den anmälde advokaten har yttrat sig över dina anmärkningar får du tillfälle att kommentera yttrandet. Efter att skriftväxlingen i ärendet har avslutats prövar Advokatsamfundets disciplinnämnd om advokaten har brutit mot god advokatsed.

Disciplinnämnden prövar din anmälan

Anmälningar mot advokater prövas av Advokatsamfundets disciplinnämnd. Disciplinnämnden har elva ledamöter. Ordföranden, vice ordföranden och sex ledamöter är advokater. De tre övriga är offentliga representanter och utses av regeringen.

Att göra en anmälan kostar ingenting. Normalt prövar disciplinnämnden bara anmälningar där anmälaren är klient, motpart eller på något annat sätt berörd av saken.

Om disciplinnämnden anser att advokaten har brutit mot god advokatsed tilldelas advokaten en disciplinär påföljd. Påföljderna är erinran, varning (som kan kombineras med straffavgift) och uteslutning. Disciplinnämnden har även möjlighet att enbart göra ett uttalande.

Disciplinnämnden har inte möjlighet att besluta om skadestånd. Nämnden kan inte heller ingripa i pågående ärenden. Disciplinnämndens beslut kan inte överklagas av anmälaren.

Oense om advokatkostnaden?

Om du och advokaten inte kan komma överens om vad du ska betala för advokatens arbete kan du vända dig till Konsumenttvistnämnden. Nämnden prövar arvodestvister och andra tvister mellan en konsument och en advokat eller en advokatbyrå.

Här nedanför hittar du länkar till mer information om hur du gör en disciplinanmälan, en blankett för anmälan samt information om disciplinnämndens beslut.