Vanliga frågor om disciplinnämnden

Kan jag få del av handlingarna i ett ärende?

Disciplinärenden handläggs under sekretess. Är du inte anmälare eller anmäld advokat i ärendet, får du därför inte del av handlingarna i ärendet.

När disciplinnämnden fattat beslut i ärendet, kan du få del av en avidentifierad version av själva beslutet.

När sammanträder disciplinnämnden?

Disciplinnämnden sammanträder ungefär en gång i månaden. Aktuella datum för nämndens sammanträden finns här.

Hur är disciplinnämnden organiserad?

Disciplinnämnden består av elva ledamöter. Åtta av ledamöterna är advokater. Övriga tre ledamöter är offentliga representanter, som utses av regeringen.

Se vilka som sitter i disciplinnämnden.

Disciplinnämnden är uppdelad i tre underavdelningar – prövningsavdelningar. Som huvudregel prövas alla ärenden först av en prövningsavdelning. Om prövningsavdelningen är enig om att det inte är aktuellt med någon disciplinär påföljd, får prövningsavdelningen avgöra ärendet. Prövningsavdelningen har även möjlighet att göra ett uttalande. I övriga fall ska ärendet avgöras av disciplinnämnden.

Vad kan en anmälan leda till?

Om disciplinnämnden finner att en advokat har agerat i strid med god advokatsed kan den tilldela advokaten en disciplinär påföljd.

Påföljderna är:

  • erinran,
  • varning (som kan kombineras med straffavgift mellan 1 000 och 50 000 kr), och
  • uteslutning.

Disciplinnämnden har även möjlighet att göra ett uttalande.

Vad prövar disciplinnämnden?

Disciplinnämnden beslutar enbart i frågor om god advokatsed. Disciplinnämnden och Advokatsamfundet är inte behörigt att utdöma skadestånd och får inte ingripa i pågående ärenden. Disciplinnämnden kan heller inte ändra belopp på fakturor.

Om du inte kan komma överens med din advokat om betalningen för hans eller hennes tjänster kan du vända dig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd (KTN). KTN prövar nämligen arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå.

Läs mer om Konsumenttvistnämnden på nämndens webbplats. 

Hur hittar jag ett visst beslut?

Svar: Beslut i viss fråga kan du hitta med hjälp av nämndens söksida.

Du kan söka i vägledande beslut tllbaka till år 2000. Du kan söka på olika sätt: utifrån år, med hjälp av en fritextsökning eller via de indexord som finns på söksidan. Från och med februari 2023 får också alla nya beslut ärendenummer, som kan vara till hjälp vid en sökning. 

Vilka beslut publiceras på webben?

Svar: Disciplinnämnden har under många år till ledning för advokaterna publicerat särskilt viktiga beslut på hemsidan. Sedan februari 2023 publicerar nämnden samtliga beslut som fattats av disciplinnämnden i plenum.

Kan andra ta del av min anmälan?

Svar: Anmälningar handläggs under sekretess. Advokatsamfundet lämnar inte ut handlingar som ingår i pågående ärenden till andra än parterna, d.v.s. till dig som anmälare och till den berörda advokaten.

När disciplinnämnden fattat sitt beslut, kan andra ta del av själva beslutet. Innan beslutet lämnas ut görs emellertid en sekretessprövning, och vid den maskeras alla uppgifter som går att härleda till dig som anmälare. En helt anonymiserad version av beslutet kan också publiceras på Advokatsamfundets webbplats.

Justitiekanslern (JK) utövar tillsyn över Advokatsamfundets disciplinära verksamhet. JK får därför alltid en kopia av disciplinnämndens beslut och – om JK önskar det – andra handlingar i ärendet. JK gör sin egen sekretessprövning.

Vem får göra en anmälan?

Svar: För att du ska få göra en anmälan och delta i skriftväxlingen i ett disciplinärende krävs det normalt att du är klient, motpart eller på något annat sätt berörd av saken (40 § Advokatsamfundets stadgar).

Om du inte är berörd av saken kan du ändå skicka dina synpunkter/information till Advokatsamfundet. All information som kommer till Advokatsamfundet granskas, och Advokatsamfundets styrelse kan på eget initiativ ta upp disciplinärenden mot advokater. Detta kan göras exempelvis på grundval av uppgifter i domar eller beslut, men också i uppgifter som samfundet fått del av på annat sätt, t.ex. genom medier eller information som alltså lämnats av någon som inte är berörd av saken.

Saken kan alltså prövas även om du inte är berörd, men du blir då inte involverad i den fortsatta hanteringen.

Vad händer med min anmälan?

Svar: När en anmälan kommer in till Advokatsamfundet går personal på Advokatsamfundet igenom den för att kontrollera att den är komplett. Är den inte det, får anmälaren tillfälle att komplettera.

När anmälan är komplett, skickas den till den anmälda advokaten för att han eller hon ska få yttra sig. Observera att kansliet vid sin genomgång av anmälan inte har gjort någon bedömning i sak av den.

När advokaten har yttrat sig över din anmälan får du tillfälle att kommentera yttrandet. Ditt eventuella svar skickas sedan till advokaten. Handläggningen följer förvaltningsrättsliga principer.

Efter att skriftväxlingen i ärendet har avslutats prövar Advokatsamfundets disciplinnämnd om advokaten har brutit mot god advokatsed.

Kostar det något att göra en anmälan?

Svar: Nej, att göra en disciplinanmälan kostar inget.

Hur skriver jag en anmälan?

En disciplinanmälan kan göras på två sätt. Antingen använder du formuläret på vår hemsida och identifierar dig genom BankID eller så skickar du en anmälan via post. Du kan i så fall använda den här blanketten för din anmälan.

Observera att anmälan via post måste vara undertecknad av dig personligen, och skickas in i original.

Väljer du att göra anmälan via formuläret på hemsidan är möjliga filformat för eventuella filer du vill bifoga pdf, doc, docx, xls, xlsx, rtf och mp3. Den sammanlagda storleken av bifogade filer kan inte överstiga 10 MB.

Om du skickar in handlingar till Advokatsamfundet ber vi dig att i första hand använda Word- eller PDF-format.

När den anmälda advokaten har yttrat sig över dina anmärkningar får du tillfälle att kommentera yttrandet. Efter att skriftväxlingen i ärendet har avslutats prövar Advokatsamfundets disciplinnämnd om advokaten har brutit mot god advokatsed.

Att göra en anmälan kostar ingenting.

Vad ska jag göra om jag är missnöjd med en advokat?

Svar: Alla advokater måste följa god advokatsed. Om du anser att din advokat har brutit mot god advokatsed kan du göra en anmälan till Advokatsamfundets disciplinnämnd. När den anmälda advokaten har yttrat sig över dina anmärkningar får du tillfälle att kommentera yttrandet. Efter att skriftväxlingen i ärendet har avslutats, prövar Advokatsamfundets disciplinnämnd om advokaten har brutit mot god advokatsed.

Att göra en anmälan kostar ingenting. Normalt prövar disciplinnämnden bara anmälningar där anmälaren är klient eller motpart eller på något annat sätt berörd av saken. Disciplinnämnden har inte möjlighet att besluta om skadestånd. Nämnden kan inte heller ingripa i ett pågående ärende.

Hur anmäler jag en advokat?

Svar: Om du anser att din advokat har brutit mot god advokatsed kan du göra en disciplinanmälan till Advokatsamfundets disciplinnämnd.

En disciplinanmälan kan göras på två sätt. Antingen använder du formuläret på vår hemsida och identifierar dig genom BankID eller så skickar du en anmälan via post. Du kan i så fall använda den här blanketten för din anmälan.

Observera att anmälan via post måste vara undertecknad av dig personligen, och skickas in i original.

Väljer du att göra anmälan via formuläret på hemsidan är möjliga filformat för eventuella filer du vill bifoga pdf, doc, docx, xls, xlsx, rtf och mp3. Den sammanlagda storleken av bifogade filer kan inte överstiga 10 MB.

Om du skickar in handlingar till Advokatsamfundet ber vi dig att i första hand använda Word- eller PDF-format.

När den anmälda advokaten har yttrat sig över dina anmärkningar får du tillfälle att kommentera yttrandet. Efter att skriftväxlingen i ärendet har avslutats prövar Advokatsamfundets disciplinnämnd om advokaten har brutit mot god advokatsed.

Att göra en anmälan kostar ingenting.

 

 

Vad händer om en advokat har misskött sig?

Svar: Anmälningar mot advokaten prövas av disciplinnämnden.

Om disciplinnämnden anser att advokaten har brutit mot god advokatsed, tilldelas advokaten en disciplinär påföljd. Påföljderna är erinran, varning (som kan kombineras med straffavgift) och uteslutning. Disciplinnämnden har även möjlighet att enbart göra ett uttalande.

Disciplinnämnden har inte möjlighet att besluta om skadestånd. Nämnden kan inte heller ingripa i ett pågående ärende eller ändra belopp i fakturor.

Välkommen till Advokatsamfundet! Webbplatsen är tyvärr inte optimerad för Internet Explorer. Du behöver en modernare webbläsare om du ska kunna ta del av hela vårt innehåll på webbplatsen.