Integritetspolicyn gäller för Advokatsamfundets användning av personuppgifter inom ramen för vår verksamhet i förhållande till dig som är:

 • ledamot av Advokatsamfundet,
 • biträdande jurist, EU-advokat, trainee, praktikant, administrativ personal eller konsult på en advokatbyrå,
 • anmälare i ett disciplinärende,
 • ombud för en anmälare i ett disciplinärende,
 • nuvarande eller tidigare arbetsgivare eller referensperson till en person som ansöker om inträde i Advokatsamfundet,
 • revisor eller myndighetsperson som utfärdat de intyg som sökanden ska ge in med sin ansökan,
 • make/maka till sökanden eller funktionär i sökandens juristverksamhet,
 • framställare,
 • anställd hos framställare eller tredje part som berörs av framställan i ett övrigt ärende eller viss fråga,
 • dig som föreslås som styrelseledamot, medlem i arbetsgrupp eller liknande,
 • prenumerant på nyhetsbrev,
 • revisor,
 • journalist som finns med på Advokatsamfundets pressmeddelandelista,
 • Advokatsamfundets lista över personer som får inbjudningar till samfundets evenemang, 
 • kursdeltagare eller leverantör.

Vi meddelar dig vilken information vi samlar in om dig i varje enskilt ärende.

Vår användning och delning

För att kunna tillhandahålla och fullgöra våra skyldigheter enligt lag samt tillhandahålla våra tjänster används dina personuppgifter för följande ändamål:

 • hantering av disciplinärenden (myndighetsuppgift som anförtrotts Advokatsamfundet enligt 8 kap. rättegångsbalken, RB),
 • hantering av inträdesärenden (myndighetsuppgift som anförtrotts Advokatsamfundet enligt 8 kap. RB),
 • hantering av konsumenttvistärenden,
 • hantering av utträdesärenden,
 • hantering av övriga framställningar,
 • hantering av remissärenden,
 • hantering av ärenden rörande viss fråga,
 • hantering och utgivande av Advokatsamfundets matrikel samt hantering av Lime CRM,
 • hantering av frågor rörande försäkringar,
 • hantering av revisorsrapporter m.m.,
 • hantering av den proaktiva tillsynen,
 • utgivande och distribution av tidskriften Advokaten,
 • distribution av cirkulär och andra yrkesrelaterade e-postutskick samt nyhetsbrev,
 • distribution av Advokatsamfundets verksamhetsberättelse,
 • administration kring och hantering av Advokatsamfundets kursverksamhet,
 • utskick av inbjudningar till evenemang,
 • utskick av pressmeddelanden,
 • administration kring Advokatsamfundets leverantörer,
 • tillhandahållande av uppdragslistor för domstolsförordnanden,
 • administration och utfärdande av advokatlegitimation,
 • hantering av infokorgen och
 • hantering och distribution av enkäter.

Vi använder inte dina personuppgifter i något annat oförenligt syfte och sparar dem bara så länge de är nödvändiga.

Vi kan i vissa fall komma att lämna ut dina personuppgifter till företag som vi samarbetar med för att tillhandahålla våra tjänster. Vidare kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter och till den eller de försäkringsgivare som anlitats av Advokatsamfundet avseende de ansvarsförsäkringar som gäller för advokater, biträdande jurister anställda vid advokatbyrå m.fl. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till någon annan.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi använder om dig och vad vi gör med dem samt till viss kontroll över dina uppgifter.

Du har därför rätt att i vissa fall få ut dina uppgifter eller att få dem rättade, raderade, blockerade eller flyttade.

Du har även rätt att invända mot vissa typer av användning av dina uppgifter eller återkalla ditt samtycke till att de används.

Om du tycker att vi använt dina uppgifter på ett otillåtet sätt har du alltid rätt att klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten.

Om du vill veta mer om dina rättigheter kan du läsa mer i vår fullständiga Integritetspolicy.