Revisorsrapporten ska, enligt 10 § Advokatsamfundets bokföringsreglemente, sändas in till Advokatsamfundets kansli inom sju månader efter utgången av varje räkenskapsår.

Sedan kravet på professionell vidareutbildning för advokater infördes år 2004 ska revisorsrapporten också innehålla uppgift om att advokaten har genomgått den föreskrivna utbildningen. Advokaten är också skyldig att upplysa i årsredovisningen att utbildningskravet uppfyllts.

I årsredovisningen är det lämpligt att lämna upplysningen i förvaltningsberättelsen. Under avsnittet allmänt om verksamheten kan lämpligen följande text inarbetas: Uppgift har lämnats om att föreskrivet utbildningskrav enligt ”Riktlinjer för professionell vidareutbildning av advokater” för kalenderåret …… har uppfyllts.

Observera att Advokatsamfundets styrelse den 16 april 2020 beslöt att tillfälligt ändra Advokatsamfundets riktlinjer för professionell vidareutbildning av advokater på så sätt att yrkesverksam advokat för kalenderåret 2020 inte är skyldig att genomgå föreskrivna 18 timmar strukturerad utbildning. (Se Advokatsamfundets cirkulär nr 10/2020.) Styrelsen beslöt också att utbildning som yrkesverksam advokat genomgår någon gång under kalenderåret 2020 får överföras till 2021. Sådan överföring får ske med maximalt 12 timmar.

Advokatsamfundet behandlar revisorsrapporter och i vissa fall revisionsberättelser och årsredovisningar i syfte att kunna kontrollera att advokater som bedriver egen verksamhet efterlever reglerna i bokföringsreglementet. Den advokat som tillställer Advokatsamfundet en revisorsrapport ska informera revisorn som upprättat rapporten om Advokatsamfundets behandling genom att hänvisa revisorn till Advokatsamfundets integritetspolicy.

Mallar för revisorsrapporter

Revisorsrapportmall för advokataktiebolag

Revisorsrapportmall för advokatfirmor i handelsbolag och kommanditbolag

Revisorsrapportmall för advokat i enskild firma

De ordinarie mallarna för revisorsrapporter är godkända av FAR.

Advokater verksamma utomlands

För advokater verksamma utomlands har Advokatsamfundets styrelse fastställt särskilda riktlinjer för tillämpningen av bestämmelserna.

Riktlinjer om skyldighet för advokater som är verksamma utomlands att sända in revisorsrapport enligt 10 § Advokatsamfundets bokföringsreglemente m.m.