Kravet att inkomma med revisorsrapport varje år

Advokat som bedriver verksamhet har att inom sju månader efter utgången av varje räkenskapsår komma in med revisorsrapport till samfundets kansli, se 9 och 10 §§ bokföringsreglementet.

Det är viktigt att revisorsrapporterna inkommer till samfundet inom föreskriven tid. Advokatsamfundets kansli ska inte behöva påminna ledamöterna om detta. Sent inkommen revisorsrapport kan leda till disciplinär påföljd.

Nya mallar från och med årsskiftet 2023/2024

Advokatsamfundet har i samråd med FAR arbetat fram nya mallar för revisorsrapporter, att tillämpas från och med årsskiftet 2023/2024. Anledningen till förändringarna är att det har funnits ett behov av att tydligare precisera vad revisorn ska granska och gentemot vilka kriterier det ska ske. Det har också införts en ny standard för revisorer, ISQM 1, som är det kvalitetsregelverk som revisorer och revisionsbyråer har att följa.

Vilka bolag ska komma in med revisorsrapport?

Alla advokatbolag inom en struktur ska vara föremål för revision. Nytt från och med årsskiftet är att revisorsrapport ska lämnas in för samtliga advokatbolag inom strukturen, och alltså inte endast för det bolag som är registrerat i Advokatsamfundets matrikel. Detta gäller revisorsrapporter som avser räkenskapsår hänförligt helt eller delvis till 2024 och framåt.

Med hänsyn till ovanstående är det lämpligt att samtliga advokatbolag inom strukturen har samma räkenskapsår.

Uppgift om utbildningskravet – kalenderår

Advokat ska från och med året efter inträde vidareutbilda sig 18 timmar om året, se p. 2.1 i riktlinjer för professionell vidareutbildning av advokater.

Observera att utbildningskravet gäller per kalenderår. Vid brutet räkenskapsår ska utbildningskravet i revisorsrapporten avse det första av åren i räkenskapsåren. Exempel – om revisorsrapporten avser räkenskapsåren 2022/2023, ska utbildningskravet avse kalenderåret 2022.

Upplysning om att utbildningskravet är uppfyllt

Advokat är skyldig att dokumentera sina utbildningsaktiviteter och ska i samband med årsredovisning för sin verksamhet upplysa huruvida utbildningskravet för senast hela kalenderår uppfyllts (p. 2.5 i riktlinjerna).

I revisorsrapporten ska revisorn uttala sig om huruvida upplysning om att föreskrivet utbildningskrav uppfyllts har lämnats. Sådan uppgift ska omfatta samtliga advokater på advokatbyrån.

Upplysningen, som revisorn kan lägga till grund för sitt uttalande, förväntas inkluderas i förvaltningsberättelsen i de verksamheter som upprättar årsredovisning.[1] För verksamheter som avslutas med årsbokslut kan ett separat underlag upprättas. Saknas uppgift i förvaltningsberättelsen för verksamheter som upprättar årsredovisning kan även för dessa separat underlag upprättas.

Advokatsamfundet behandlar revisorsrapporter och i vissa fall revisionsberättelser och årsredovisningar i syfte att kunna kontrollera att advokater som bedriver egen verksamhet efterlever reglerna i bokföringsreglementet. Den advokat som tillställer Advokatsamfundet en revisorsrapport ska informera revisorn som upprättat rapporten om Advokatsamfundets behandling genom att hänvisa revisorn till Advokatsamfundets integritetspolicy.

Mallar

Revisorsrapportmall för advokataktiebolag

Revisorsrapportmall för advokatfirmor i handelsbolag och kommanditbolag

Revisorsrapportmall för advokat i enskild firma

Mallarna för revisorsrapporter är godkända av FAR.

Advokater verksamma utomlands

För advokater verksamma utomlands har Advokatsamfundets styrelse fastställt särskilda riktlinjer för tillämpningen av bestämmelserna.

Riktlinjer om skyldighet för advokater som är verksamma utomlands att sända in revisorsrapport enligt 10 § Advokatsamfundets bokföringsreglemente m.m.

 

[1] Lämpligen kan följande text inarbetas under avsnittet Allmänt om verksamheten i förvaltningsberättelsen: Uppgift har lämnats om att föreskrivet utbildningskrav enligt ”Riktlinjer för professionell vidareutbildning av advokater” för kalenderåret …… har uppfyllts".