Översikt försäkringar

Nedan finns en översikt av de olika försäkringarna, men du kan också ta del av försäkringsprogrammet i dess helhet inklusive omfattning och försäkringsbelopp genom att ladda ner årets broschyr.

Försäkringarna upphandlas och förmedlas av försäkringsförmedlaren Willis Towers Watson Sweden AB (WTW). Vid Advokatsamfundet finns en arbetsgrupp avseende försäkringar som ansvarar för upphandlingen av de obligatoriska och de frivilliga försäkringarna.

Ladda ner Advokatsamfundets försäkringsprogram 2024 (inloggning krävs)

Kontakta Advokatservice hos Willis Towers Watson Sweden AB

Obligatoriska grundförsäkringar

Verksamma ledamöter av Sveriges advokatsamfund omfattas av en obligatorisk ansvarsförsäkring och en obligatorisk förmögenhetsbrottsförsäkring. Premien ingår i den serviceavgift som debiteras av Sveriges Advokaters Serviceaktiebolag, SASAB. Biträdande jurister och andra jurister som erlägger serviceavgift och är verksamma på advokatbyrån omfattas också av försäkringarna. Försäkringen är personlig och följer den försäkrade advokaten/juristen oavsett vilken byrå denne arbetar på.

Försäkringsgivare sedan 1 januari 2021 är Länsförsäkringar AB. 
Läs mer (inloggning krävs)

Försäkringsgivare för åren 2012–2020 var Zurich.
Läs mer (inloggning krävs)

Frivillig tilläggsförsäkring/Ansvar för ren förmögenhetsskada

Advokatbyråer med maximalt 50 jurister har möjlighet att utöka sitt försäkringsskydd genom att välja försäkringsbelopp i intervallet 2–72 miljoner kr utöver grundförsäkringens 3 miljoner kr. Premien baseras på antalet jurister, valt försäkringsbelopp och om advokatbyrån väljer att inkludera försäkringsskydd för externa styrelseuppdrag.

Vid behov av högre belopp än totalt 75 miljoner kr eller att försäkringen ska omfatta fler än 50 jurister kan WTW kontaktas för separat offert.

Försäkringsgivare från och med 2021 är Länsförsäkringar AB. 
Läs mer (inloggning krävs)

Försäkringsgivare för åren 2012–2020 var Zurich.
Läs mer (inloggning krävs)

Frivilliga försäkringar

Med hjälp av Willis Towers Watson har Advokatsamfundet också tagit fram ett antal frivilliga försäkringar som kan komplettera de obligatoriska försäkringarna.

Genom Max Matthiessen AB, en samarbetspartner till WTW, finns det även möjlighet att teckna pensionsplan samt liv- och olycksfallsförsäkring för privata behov. Läs mer

Kontorsförsäkring

Vart vänder du dig om din byrå råkar ut för en brand eller ett inbrott? Vad händer om du anser att byrån inte ska betala en fordran? Vad gör du om personalen skadar sig under en tjänsteresa eller vid ett olycksfall på kontoret? Verksamma ledamöter av Sveriges advokatsamfund kan teckna en fördelaktig kontorsförsäkring som ger ett omfattande och anpassat försäkringsskydd för advokatbyrån och dess verksamhet. Försäkringen omfattar bland annat egendomsförsäkring, avbrottsförsäkring, allmänt ansvar, rättsskydd, förmögenhetsbrott, olycksfall, tjänsteresa, krisförsäkring, kundolycksfall, överfallsförsäkring samt en dataskyddsförsäkring som ger snabb experthjälp med incidenthantering dygnet runt.

Läs mer (inloggning krävs)

Cyberförsäkring

Problemen med cyberattacker ökar kraftigt. Alla typer av företag drabbas på olika sätt, och advokatbyråer är inget undantag. Såväl stora globala byråer som mindre svenska har drabbats. För att skydda Advokatsamfundet medlemmar från konsekvenserna av dessa angrepp, och andra hot som kan uppkomma mot en advokatbyrås IT-miljö, erbjuds en cyberförsäkring. Den omfattar bland annat incidentberedskap, ersättning vid avbrott, hjälp vid skadeståndskrav och utpressning, PR-kostnader med mera. Försäkringen omfattar också skadeståndsansvar och skydd för administrativa sanktioner till följd av brott mot dataskyddsförordningen.

Läs mer (inloggning krävs)

Sjukvårdsförsäkring inklusive hälsofrämjande insatser och rehabilitering

Sjukvårdsförsäkringen är en heltäckande försäkring för advokatbyråer som vill möjliggöra för sina medarbetare att bland annat slippa lång väntan i vårdköer, få tillgång till hälsofrämjande tjänster, arbetslivsinriktadrehabilitering samt även missbruksvård för alkohol, narkotika, läkemedel och spel.

Sjukvårdsförsäkringen erbjuder en första medicinsk rådgivning av specialistläkare, sjukgymnast, psykolog eller annan relevant vårdspecialist inom 7 arbetsdagar. Operation erbjuds inom 20 arbetsdagar från det att operationen godkänts av försäkringsbolaget.

Det finns även tillgång till flera hälsoprogram via webben samt möjligheter till personligt samtalsstöd.

Läs mer (inloggning krävs)

Sjukavbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga

För den som blir arbetsoförmögen en längre tid uppstår stora påfrestningar för verksamheten. Inkomsterna minskar kraftigt medan kostnaderna till stor del kvarstår. Ett klokt sätt att gardera sig och sin del av rörelsens fasta kostnader är att teckna en sjukavbrottsförsäkring. Den kan tecknas till förmån för den som är delägare eller på annat sätt ansvarar för fasta kostnader i rörelsen (den försäkrade).

Priset på sjukavbrottsförsäkringen rabatteras om du samtidigt har sjukvårdsförsäkringen, eftersom den minskar risken för sjukavbrott och hjälper dig att snabbt komma tillbaka till arbetet.

Läs mer (inloggning krävs)

Frivillig grupplivförsäkring

Som ledamot i Advokatsamfundet, biträdande jurist eller anställd på en advokatbyrå har du möjlighet att teckna en frivillig grupplivförsäkring. Grupplivförsäkringen kan komplettera ditt privata försäkringsskydd för dig själv och din familj.

Läs mer (inloggning krävs)

Pensionsplan genom Max Matthiessen

Advokatsamfundet har genom Max Matthiessen en upphandlad pensionsplan speciellt framtagen för delägare. Produkterna som erbjuds inom upphandlingen är sjukförsäkring, vinstutdelningssjuk samt pensionslösningar anpassade efter den verksamhet och de lönemodeller som finns på advokatbyråer.

Läs mer om den upphandlade pensionsplanen för delägare.

Fullständiga försäkringsvillkor

För att ta del av fullständiga försäkringsvillkor behöver du vara inloggad. De fullständiga försäkringsvillkoren hittar du på sidan för respektive försäkring.

Arbetsgrupp avseende försäkringar

Advokatsamfundets arbetsgrupp avseende försäkringar ansvarar för upphandlingen av de obligatoriska och de frivilliga försäkringarna.

I gruppen ingår:
Anders Angelstig
Caroline Landerfors
Marie Wessel
Sara Kihlberg, ekonomichef

Kontakta Advokatservice

För mer information, offert, vägledning vid en skada eller för frågor om befintlig försäkring, vänligen kontakta Advokatservice hos WTW som sköter den löpande hanteringen och administrationen.

E-post advokatservice@willis.com
Telefon 08-546 359 60