Oberoendet är centralt för advokaterna

Advokatsamfundet är reglerat i rättegångsbalken, och samfundets stadgar fastställs av regeringen. Bara den som är ledamot av samfundet får använda titeln advokat. Advokatsamfundets styrelse beslutar om vilka jurister som ska beviljas inträde och kalla sig advokater. Tillsynen över advokaterna sköts av disciplinnämnden, som består av advokater och representanter för allmänheten.

Sveriges advokatsamfund har, enligt stadgarna, till ändamål att:
• vidmakthålla en etiskt och professionellt hög kvalitet inom advokatkåren
• följa rättsutvecklingen och verka för att samfundets erfarenhet kommer denna till godo
• tillvarata advokaternas allmänna yrkesintressen
• verka för sammanhållning och samförstånd mellan advokaterna.

Sök i menyn längts till höger för att läsa mer om Advokatsamfundets uppgifter, verksamhet och organisation.