I många av världens länder kränks mänskliga rättigheter dagligen. Ofta hör just advokaterna i dessa länder till de starkaste kritikerna mot övergreppen.

Även i Sverige deltar advokater frekvent i den rättspolitiska debatten, ofta med rättighetsbaserade argument. Advokatsamfundet arbetar på flera olika sätt för att främja mänskliga rättigheter i Sverige och i hela världen.

Mänskliga rättigheter och god advokatsed

Advokaternas särskilda ansvar för mänskliga fri- och rättigheter fastslogs när Advokatsamfundets styrelse år 2016 beslutade om en ny regel (2.9) i de vägledande reglerna om god advokatsed om ”upprätthållande av mänskliga rättigheter i advokatverksamheten”.

Bestämmelsen lyder: ”En advokat får inte lämna råd i syfte att motverka eller kringgå sådana mänskliga rättigheter och grundläggande friheter som omfattas av 1950 års europeiska konvention om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna (med tilläggsprotokoll). En advokat bör i sin verksamhet även i övrigt verka för upprätthållandet av mänskliga fri- och rättigheter.”

Till hjälp för advokaterna har också en promemoriatagits fram; Företagande och mänskliga rättigheter (Business and Human Rights).

Stockholm Human Rights Award

Advokatsamfundet är en av tre organisationer bakom Stockholm Human Rights Award, ett internationellt pris som delas ut för framstående insatser för demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter.

Stockholm Human Rights Award instiftades 2009 av International Bar Association (IBA), International Legal Assistance Consortium (ILAC) och Sveriges advokatsamfund.

Utmärkelsen, som består av en glasskulptur och ett diplom, delas ut varje år till en person eller organisation som har gjort särskilt framstående insatser för att stödja demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter.
Läs mer på Stockholm Human Rights Awards webbplats.