De vägledande reglerna om god advokatsed är ett viktigt ramverk för advokaternas yrkesetik. I de vägledande reglerna finns bland annat bestämmelser om hur advokatbyrån ska drivas och skötas, om advokatens arvode, om förhållandet till motpart och domstol samt om jäv, det vill säga situationer när advokaten kan få svårt att vara oberoende i förhållande till motparten.

En grundsten i de vägledande reglerna är att advokaten är skyldig att vara lojal med sin klient och att enbart verka för hans eller hennes bästa.

De vägledande reglerna antogs av Advokatsamfundets styrelse den 29 augusti 2008 och trädde i kraft den 1 januari 2009. Den senaste lydelsen av reglerna gäller från den 1 januari 2024.

Det finns också en kommentar till de vägledande reglerna. Kommentaren är inte bindande, utan ska ses som en ytterligare vägledning för förståelsen av varje enskild regel. Kommentaren uppdateras för att följa utvecklingen, till exempel om disciplinnämnden fattar ett beslut eller styrelsen gör ett uttalande som gäller god advokatsed.

Vägledande regler om god advokatsed med kommentar

Boken Regler för advokatverksamhet, fjärde upplagan 2020 (PDF-version) Obs! Boken innehåller inte de senaste ändringarna i stadgar och andra regler.
Boken kan också beställas i tryckt version via sidan Advokatsamfundets publikationer.