Vanliga frågor från våra ledamöter

Här har vi samlat svar på några av de vanligaste frågorna från våra ledamöter. 

Vilka försäkringar ingår i serviceersättningen?

Svar: Alla verksamma ledamöter av Sveriges advokatsamfund omfattas av en obligatorisk ansvarsförsäkring och en obligatorisk förmögenhetsbrottsförsäkring. Premien ingår i serviceavgiften.

Biträdande jurister och andra jurister som erlägger serviceavgift och är verksamma på advokatbyrån omfattas också av försäkringarna. Försäkringen är personlig och följer den försäkrade advokaten/juristen oavsett vilken byrå denne arbetar på.

Hur ansöker jag om nedsatt avgift?

Svar: Ansökan om nedsatt avgift ska vara skriftlig. Ansökan ska inges varje år till Advokatsamfundet.

För de olika nedsättningsgrunderna krävs olika typer av intyg eller utredningar som ska bifogas för att styrka rätten till nedsättning.

Läs mer om vilka intyg och utredningar som krävs.

Kan jag få nedsatt årsavgift och serviceersättning?

Svar: Avgifterna kan under vissa förutsättningar sättas ned. Detta gäller vid verksamhet utomlands, för EU-advokat med försäkring i hemlandet, för äldre ledamot med låg nettointäkt, samt sjukdom och föräldraledighet/tjänstledighet.

Om du vill att din avgift ska sättas ned måste du varje år skicka en skriftlig ansökan om nedsättning till Advokatsamfundet.

Läs mer om vad som gäller för de olika nedsättningsgrunderna.

Jag ska skicka handlingar med e-post till Advokatsamfundet. Vilken typ av filer kan jag skicka?

Svar: Om du vill ge in handlingar till Advokatsamfundet via e-post ber vi dig att i första hand använda Word- eller PDF-format.

Vilka försäkringar har min advokatbyrå genom Advokatsamfundet?

Svar: Alla verksamma ledamöter av Sveriges advokatsamfund omfattas av en obligatorisk ansvarsförsäkring och en obligatorisk förmögenhetsbrottsförsäkring. Premien ingår i den serviceavgift som debiteras av Sveriges Advokaters Serviceaktiebolag, SASAB. Biträdande jurister och andra jurister som erlägger serviceavgift och är verksamma på advokatbyrån omfattas också av försäkringarna. Försäkringen är personlig och följer den försäkrade advokaten/juristen oavsett vilken byrå denne arbetar på.
Läs mer om försäkringarna.

Vad används ledamöternas avgifter till?

Svar: Ledamöter betalar dels en årsavgift, dels en serviceavgift. Årsavgift är en personlig medlemsavgift och är därför inte avdragsgill i rörelsen. Avgift a conto faktureras i början av varje kalenderår. Fullmäktige fastställer avgiften årligen. Årsavgiften täcker kostnader för administration av samfundets offentligrättsliga verksamhet och för tidskriften Advokaten, men även kostnader för fullmäktige och för det internationella samarbetet i advokatfrågor.

Serviceersättning betalas till Sveriges Advokaters Serviceaktiebolag. Avgift utgår för samtliga verksamma jurister på den till vårt medlemsregister anmälda advokatbyrå där verksamhet bedrivs (se stadgar för Sveriges advokatsamfund 31 § 2 mom). Serviceersättningen är en avdragsgill kostnad i rörelsen. Den faktureras a conto i början av varje kalenderår och fastställs varje år av fullmäktige. Serviceersättningen täcker kostnader för de obligatoriska advokatförsäkringarna, men även kostnader för kursverksamhet, webbplats, cirkulär etc.

Vilken avgift betalar jag till Advokatsamfundet?

Svar: Advokater och biträdande jurister betalar en årlig avgift till Advokatsamfundet. Avgiften avser dels årsavgift, dels serviceersättning. Avgiften varierar beroende på olika förutsättning. Läs mer här om avgiftens nivå.

Hur många verksamhetsinriktningar kan jag lägga in i matrikeln?

Svar: Du kan från och med november i år som enskild advokat lägga in upp till åtta verksamhetsinriktningar i matrikeln. För byråer är gränsen fortfarande tio verksamhetsinriktningar.

Du administrerar dina uppgifter genom att logga in till Mina sidor. 

Jag ska inte längre arbeta med advokatverksamhet, hur träder jag ur samfundet?

Svar: Här på webbplatsen finns en blankett där du kan begära ditt utträde ur Advokatsamfundet. Ansökan ska skickas in i original till Advokatsamfundet. Din ansökan prövas sedan av Advokatsamfundets huvudstyrelse, som sammanträder ungefär en gång i månaden med undantag för sommaruppehåll.

Om du ska arbeta med annan verksamhet är du i många fall skyldig att utträda ur Advokatsamfundet.

Läs mer om vad som gäller för utträde. 

Hur ska jag som advokat ska hantera min närvaro på sociala medier?

Svar: Sociala medier kan vara utmärkta verktyg i advokatverksamheten, och de kan ge advokater bra möjligheter att marknadsföra sig, skapa debatt i rättspolitiska frågor och engagera sig i givande konversationer. Samtidigt måste en advokat alltid förhålla sig till de advokatetiska kärnvärdena i sin verksamhet, och användningen av sociala medier kan ibland innebära problem utifrån dessa.

Advokatsamfundets styrelse kom år 2019 med ett vägledande uttalande om överväganden vid advokaters användning av sociala medier i marknadsföringssyfte, som finns att läsa här på webbplatsen.

I uttalandet sägs bland annat att ”En advokat ska vara förvissad om att hans eller hennes användande av sociala medier inte negativt påverkar klienters, motparters, domstolars eller allmänhetens förtroende för advokaten eller advokatkåren som helhet. Hänsyn måste därför tas till hur ett meddelande i sociala medier kan uppfattas av klient, motpart, brottsoffer eller annan involverad part, liksom av domstolar och allmänheten.
En advokats marknadskommunikation måste dessutom alltid vara förenlig med advokatens oberoende, integritet och tystnadsplikt”.

Läs det vägledande uttalandet.

Hur konkret vägledning kan jag som advokat få av Advokatsamfundet i advokatetiska frågor?

Svar: Som ledamot är du alltid välkommen att kontakta Advokatsamfundet för att diskutera etiska frågor. Du når samfundets jurister via e-post på info@advokatsamfundet.se eller telefon 08-459 03 00.

Juristerna kan ge allmän vägledning, men inte konkreta anvisningar hur du ska agera i en enskild etisk fråga.

Var hittar jag vägledning i advokatetiska frågor?

Svar: Här på webbplatsen finns en rad dokument som kan ge vägledning. Vägledande regler om god advokatsed med kommentarer kan vara ett lämpligt ställe att söka i.

Här finns också styrelsens vägledande uttalanden i advokatetiska frågor. Även disciplinnämndens beslut är viktiga för att klargöra hur begreppet god advokatsed ska tolkas. Utöver detta finns också viktig litteratur på området att ladda ner eller köpa.

Som ledamot är du alltid välkommen att kontakta Advokatsamfundet för att diskutera etiska frågor. Du når samfundets jurister via e-post på info@advokatsamfundet.se eller telefon 08-459 03 00. Juristerna kan ge allmän vägledning, men inte konkreta anvisningar hur du ska agera i en enskild etisk fråga.

Som ledamot är du alltid välkommen att kontakta Advokatsamfundet för att ställa frågor. Du når kansliet på telefon 08-459 03 00, eller via e-post info@advokatsamfundet.se.

Välkommen till Advokatsamfundet! Webbplatsen är tyvärr inte optimerad för Internet Explorer. Du behöver en modernare webbläsare om du ska kunna ta del av hela vårt innehåll på webbplatsen.