Advokaters verksamhet styrs av en rad regler både i lag och i annan form. Dessutom finns en omfattande praxis på området. I centrum för regelsystemet står de fyra kärnvärdena: oberoende, lojalitet, konfidentialitet och frånvaro av intressekonflikter.

Lagreglerna finns framför allt i rättegångsbalken. I rättegångsbalken finns också bestämmelsen om att advokat är den som är ledamot av Advokatsamfundet.

De grundläggande etiska reglerna för advokater i Sverige finns i Advokatsamfundets vägledande regler för god advokatsed och i kommentaren till de vägledande reglerna. Regler om advokaters yrkesplikter finns också i samfundets stadgar.

Advokatsamfundets disciplinnämnd klargör ramarna för god advokatsed genom sina avgöranden. Dessutom gör samfundets styrelse ibland vägledande uttalanden i aktuella etiska frågor.