I rättegångsbalken finns regler för Advokatsamfundets verksamhet och om advokaternas ställning i rättsstaten. Rättegångsbalken ger Advokatsamfundet vissa uppgifter som innebär myndighetsutövning. Myndighetsutövningen gäller framför allt frågor om vilka som ska antas som ledamöter av samfundet och om tillsynen över advokaterna.

I rättegångsbalken slås också advokaternas tystnadsplikt fast.

Läs utdrag ur rättegångsbalken