Du som vill engagera dig i samfundet kan göra det på olika sätt. Här nedan finns några av de viktigaste kanalerna för inflytande och att kunna bidra.

Fullmäktige

Fullmäktige är Advokatsamfundets representativa organ. Fullmäktiges viktigaste uppgift är att välja styrelse och disciplinnämnd och besluta om avgiften till Advokatsamfundet. Ordinarie fullmäktigemöte hålls i maj eller juni varje år. Fullmäktiges ledamöter utses av Advokatsamfundets avdelningar.
Till fullmäktige

Valberedning

Valberedningen förbereder val av ledamöter till Advokatsamfundets styrelse och disciplinnämnd.
Till valberedningen

Inkomna remisser m.m.

Advokatsamfundet är en viktig remissinstans och avger yttranden över i princip alla förslag till central lagstiftning. Samfundet engagerar också ledamöter på andra sätt t.ex. i olika arbetsgrupper, som experter i utredningar eller för att hålla utbildning rörande frågor som är angelägna för samfundet. Om du som ledamot har särskilda kunskaper inom något rättsområde och vill delta i Advokatsamfundets remissarbete, arbetsgrupper eller liknande är du välkommen att höra av dig till kansliet. Ledamöter är också välkomna att inkomma med synpunkter på aktuella remissyttranden.
Till inkomna remisser

Kollegier

Kollegierna består av advokater som på enskilt initiativ har gått samman för att tillsammans verka för frågor som ligger nära deras dagliga verksamhet. Medlemskapet bygger på att medlemmarna är verksamma inom samma disciplin och att de har samma intressen. Kollegierna är fristående från Advokatsamfundet.
Till kollegierna

Avdelningar

Advokatsamfundet är geografiskt indelat i sju avdelningar, var och en med lokal verksamhet och avdelningsstyrelse.
Avdelningsstyrelserna avger yttranden till samfundets styrelse bland annat i ärenden som gäller ansökningar om inträde i Advokatsamfundet.
Avdelningarna utser också representanter till fullmäktige, Advokatsamfundets högsta beslutande organ, som sammanträder en gång om året.
Till avdelningarna

Hör av dig!

Vill du veta mer om hur du kan bidra till Advokatsamfundets arbete? Kontakta Advokatsamfundets kansli via e-post info@advokatsamfundet.se, så återkommer vi till dig.