Nedanstående betänkanden har kommit in till Advokatsamfundet på remiss.

Den som har synpunkter på remisserna är välkommen att meddela dem till samfundets kansli via e-postadressen remiss@advokatsamfundet.se.

Synpunkterna måste vara samfundet tillhanda senast det datum som anges vid respektive remiss, om synpunkterna skall kunna beaktas vid utformandet av samfundets remissvar.

Titlar markerade med blå färg är länkade till motsvarande dokument på respektive myndighets webbplats.

Inkomna remisser

Ärende Remiss   Svarsdatum

R-2023/0616

Justitiedepartementets remiss av departementspromemorian Tilläggsprotokoll 16 till Europakonventionen

Ds 2023:7

26/5 2023

R-2023/0684

Justitiedepartementets remiss av betänkandet En ny ordning för asylsökandes boende

SOU 2022:64

30/5 2023

R-2023/0685

Socialdepartementets remiss av betänkandet En uppväxt fri från våld – En nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn

SOU 2022:70

7/7 2023

R-2023/0696

Justitiedepartementets remiss av betänkandet Förstärkt skydd för demokratin och domstolarnas oberoende

SOU 2023:12

1/8 2023

R-2023/0733

Socialdepartementets remiss av departementspromemorian En registerlag för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

 

17/7 2023

R-2023/0818

Justitiedepartementets remiss av departementspromemorian Skjutvapen och explosiva varor – skärpta straff för de grova brotten

Ds 2023:11

10/7 2023

R-2023/0824

Finansdepartementets remiss av promemorian Förslag om höjd jämförelseränta för ränteförmån inför budgetpropositionen 2024

 

28/6 2023

R-2023/0842

Socialdepartementets remiss av departementspromemorian En registerlag för Inspektionen för socialförsäkringen

Ds 2023:13

1/8 2023

R-2023/0854

Justitiedepartementets remiss av Europeiska kommissionens förslag till nytt direktiv om rätten att få en vara reparerad

 

1/8 2023

R-2023/0919

Finansdepartementets remiss av promemorian Behöriga myndigheter enligt EU:s förordning om en gemensam digital ingång

 

15/8 2023

R-2023/0978

Socialdepartementets remiss av Folkhälsomyndighetens underlag för fastställande av avgifter för tobaksfria nikotinprodukter och förslag på förordningsändringar

 

18/8 2023

R-2023/1000

Justitiedepartementets remiss av betänkandet En tydligare bestämmelse om hets mot folkgrupp

SOU 2023:17

26/8 2023