Nedanstående betänkanden har kommit in till Advokatsamfundet på remiss.

Den som har synpunkter på remisserna är välkommen att meddela dem till samfundets kansli via e-postadressen remiss@advokatsamfundet.se.

Synpunkterna måste vara samfundet tillhanda senast det datum som anges vid respektive remiss, om synpunkterna skall kunna beaktas vid utformandet av samfundets remissvar.

Titlar markerade med blå färg är länkade till motsvarande dokument på respektive myndighets webbplats.

Inkomna remisser

Ärende Remiss   Svarsdatum

R-2022/0691

Finansdepartementets remiss av departementspromemorian En effektivare upphandlingstillsyn

Ds 2022:5

22/5 2022

R-2022/0723

Socialdepartementets remiss av betänkandet Träffsäkert

SOU 2021:101

30/5 2022

R-2022/0819

Miljödepartementets remiss av Naturvårdsverkets skrivelse Förstärkta insatser mot brottslighet inom avfallsområdet

 

15/7 2022

R-2022/0858

Justitiedepartementets remiss av betänkandet EU:s förordning om terrorisminnehåll på internet - kompletteringar och ändringar i svensk rätt

SOU 2022:18

22/7 2022

R-2022/0860

Miljödepartementets remiss av EU-kommissionens förslag till industriutsläppsportalsförordning och reviderat industriutsläppsdirektiv KOM (2022) 157 och KOM (2022) 156

 

15/7 2022

R-2022/0863

Justitiedepartementets remiss av departementspromemorian Straff för deltagande i en terroristorganisation

Ds 2022:6

22/7 2022

R-2022/0884

Finansdepartementets remiss av promemorian Rapportering och utbyte av upplysningar om inkomster från digitala plattformar och vissa andra ändringar i EU:s direktiv om administrativt samarbete på direktskatteområdet

 

23/5 2022

R-2022/0887

Justitiedepartementets remiss av Säkerhetspolisens hemställan om möjlighet att besluta om registerkontroll

 

26/6 2022

R-2022/0890

Finansdepartementets remiss av betänkandet Rätt och rimligt för statligt anställda

SOU 2022:8

23/8 2022

R-2022/0910

Utrikesdepartementets remiss av Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av unionen och dess medlemsstater mot ekonomiskt tvång från tredjeländer

 

2/7 2022

R-2022/0929

Miljödepartementets remiss av Europaparlamentets och rådets förordning om ämnen som bryter ned ozonskiktet och om upphävande av förordning (EG) nr 1005/2009 EU-kommissionens förslag till revidering av Ozonförordningen

 

2/8 2022

R-2022/0938

Miljödepartementets remiss av kommissionens förslag på reviderad f-gasförordning

 

2/8 2022