Nedanstående betänkanden har kommit in till Advokatsamfundet på remiss.

Den som har synpunkter på remisserna är välkommen att meddela dem till samfundets kansli via e-postadressen remiss@advokatsamfundet.se.

Synpunkterna måste vara samfundet tillhanda senast det datum som anges vid respektive remiss, om synpunkterna skall kunna beaktas vid utformandet av samfundets remissvar.

Titlar markerade med blå färg är länkade till motsvarande dokument på respektive myndighets webbplats.

Inkomna remisser

Ärende Remiss   Svarsdatum

R-2022/1225

Riksdagsförvaltningens remiss av betänkandet Översyn av JO-ämbetet

 

15/10 2022

R-2022/1247

Justitiedepartementets remiss av betänkandet En oavvislig ersättningsrätt?

SOU 2022:23

15/10 2022

R-2022/1264

Socialdepartementets remiss av departementspromemorian Vistelseförbud för barn

Ds 2022:12

17/9 2022

R-2022/1277

Miljödepartementets remiss av betänkandet Om prövning och omprövning – en del av den gröna omställningen

SOU 2022:33

31/9 2022

R-2022/1279

Miljödepartementets remiss av betänkandet Rätt för klimatet

SOU 2022:21

7/10 2022

R-2022/1322

Miljödepartementets remiss av EU-kommissionens förslag till förordning om restaurering av natur

COM(2022) 304 final

31/9 2022

R-2022/1324

Finansdepartementets remiss av betänkandet Ett register för alla bostadsrätter

SOU 2022:39

28/9 2022

R-2022/1338

Socialdepartementets remiss av promemorian Uppgiftsskyldighet för utförare inom socialtjänsten

S2022/02856

8/10 2022

R-2022/1343

Socialdepartementets remiss av betänkandet God tvångsvård – trygghet, säkerhet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

SOU 2022:40

6/11 2022

R-2022/1471

Miljödepartementets remiss av Naturvårdsverkets rapport Redovisning av regeringsuppdrag att se över systemet för avgifter för sådan prövning och tillsyn som sker enligt miljöbalken och Statskontorets rapport Redovisning och regeringsuppdrag

 

31/9 2022

R-2022/1474

Finansdepartementets remiss av betänkandet Skydd för konsumenters kollektiva intressen – genomförande av EU:s grupptalandirektiv

SOU 2022:42

31/9 2022

R-2022/1507

Justitiedepartementets remiss av departementspromemorian Straffansvar för psykiskt våld

Ds 2022:18

15/10 2022

R-2022/1613

Finansdepartementets remiss av departementspromemorian Utökat informationsutbyte

Ds 2022:13

24/10 2022

R-2022/1657

Kulturdepartementets remiss av departementspromemorian Återkallelse av sändningstillstånd med hänsyn till Sveriges säkerhet

Ds 2022:20

25/10 2022

R-2022/1662

Justitiedepartementets remiss av betänkandet Alla tiders föräldraskap – ett stärkt skydd för barns familjeliv

SOU 2022:38

27/12 2022

R-2022/1777

Socialdepartementets remiss av Utkast till lagrådsremiss Ett fönster av möjligheter - stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende

 

1/11 2022

R-2022/1793

Finansdepartementets remiss av promemorian Skatteverket som behörig brottsbekämpande myndighet vid förenklat uppgiftsutbyte inom EU

 

2/11 2022

R-2022/1795

Finansdepartementets remiss av Utkast till lagrådsremiss Ändrad beskattning av inlösenaktier i vissa fall

 

2/10 2022

R-2022/1796

Justitiedepartementets remiss av departementspromemorian Anpassningar av svensk rätt till EU:s förordningar om interoperabilitet

Ds 2022:21

30/10 2022

R-2022/1874

Arbetsmarknadsdepartementets remiss av Skatteverkets promemoria Lönegaranti

 

9/11 2022

R-2022/1882

Finansdepartementets remiss av promemorian Sekretess för uppgifter som gäller Skatteverkets dataanalyser och urval i folkbokföringsverksamheten

 

21/9 2022

R-2022/1884

Finansdepartementets remiss av betänkandet Tullverkets rättsliga befogenheter i en ny tid

SOU 2022:48

9/11 2022

R-2022/1966

Justitiedepartementets remiss av Säkerhetspolisens hemställan om skärpta krav på underlag vid säkerhetsprövning

 

14/11 2022

R-2022/1971

Svensk Försäkrings Personskadekommittés remiss av ändringsförslag och referensfall – Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

 

14/10 2022