Nedanstående betänkanden har kommit in till Advokatsamfundet på remiss.

Den som har synpunkter på remisserna är välkommen att meddela dem till samfundets kansli via e-postadressen remiss@advokatsamfundet.se.

Synpunkterna måste vara samfundet tillhanda senast det datum som anges vid respektive remiss, om synpunkterna skall kunna beaktas vid utformandet av samfundets remissvar.

Titlar markerade med blå färg är länkade till motsvarande dokument på respektive myndighets webbplats.

Inkomna remisser

Ärende Remiss   Svarsdatum

R-2024/0845

Justitiedepartementets remiss av betänkandet Ett säkrare och mer tillgängligt fastighetsregister

SOU 2024:7

27/7 2024

R-2024/0888

Finansdepartementets remiss av departementspromemorian Partipolitiska lotterier

Ds 2024:3

12/7 2024

R-2024/0948

Finansdepartementets remiss av betänkandet Ett effektivt straffrättsligt skydd för statliga stöd till företag

SOU 2024:24

19/7 2024

R-2024/0985

Justitiedepartementets remiss av betänkandet Kamerabevakning i offentlig verksamhet – lättnader och utökade möjligheter

SOU 2024:27

15/7 2024

R-2024/1036

Finansdepartementets remiss av promemorian Avvecklande av statliga kasinon och en effektivare penningtvättstillsyn

 

 23/7 2024

R-2024/1042

Socialdepartementets remiss av betänkandet En trygg uppväxt utan nikotin, alkohol och lustgas

SOU 2024:23

30/7 2024

R-2024/1077

Socialdepartementets remiss av betänkandet En mer effektiv tillsyn över socialtjänsten

SOU 2024:25

16/8 2024

R-2024/1087

Klimat- och näringslivsdepartementets remiss av förslag till nationell förteckning över invasiva främmande arter

 

16/8 2024

R-2024/1097

Justitiedepartementets remiss av promemorian Ett effektivare informationsutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna inom EU

 

13/8 2024

R-2024/1113

Socialdepartementets remiss av betänkandet En statlig ordning med brottsförebyggande åtgärder för barn och unga

SOU 2024:30

23/8 2024

R-2024/1124

Arbetsmarknadsdepartementets remiss av delbetänkandet Ett inkluderande jämställdhetspolitiskt delmål mot våld

SOU 2024:21

13/8 2024

R-2024/1183

Justitiedepartementets remiss av utkast till lagrådsremiss Internationell verkställighet i brottmål

 

12/8 2024

R-2024/1200

Justitiedepartementets remiss av Justitiekanslerns promemoria Vissa frågor om sekretess när Justitiekanslern bevakar statens rätt i internationella skiljeförfaranden

 

2/8 2024

R-2024/1201

Finansdepartementets remiss av betänkandet Åtgärder mot mervärdesskattebedrägerier

SOU 2024:32

15/10 2024

R-2024/1222

Arbetsmarknadsdepartementets remiss av betänkandet Genomförande av lönetransparensdirektivet

SOU 2024:40

4/9 2024

R-2024/1263

Finansdepartementets remiss av betänkandet Förbättrade ränteavdragsregler för företag

SOU 2024:37

18/9 2024

R-2024/1264

Justitiedepartementets remiss av betänkandet En ändamålsenlig vapenlagstiftning

SOU 2024:31

11/9 2024

R-2024/1265

Justitiedepartementets remiss av departementspromemorian Förbättrade möjligheter för polisen att använda kamerabevakning

Ds 2024:11

16/8 2024

R-2024/1272

Finansinspektionens remiss av förslag till ändringar i föreskrifterna om försäkringsdistribution

 

7/7 2024

R-2024/1289

Justitiedepartementets remiss av Domstolsverkets hemställan Särskild forumregel för vissa säkerhetsmål

 

7/9 2024

R-2024/1305

Landsbygds- och infrastrukturdepartementets remiss av betänkandet Digitala fastighetsköp & Förköpsrätt vid fastighetstransaktioner och Lantmäteriets rapport Digitala rättshandlingar på fastighetsrättens område

SOU 2024:38

17/9 2024

R-2024/1310

Landsbygds- och infrastrukturdepartementets remiss av Statskontorets rapport Hund under kontroll – förslag för att stärka myndigheternas verksamhet enligt tillsynslagen (2024:3) och promemorian Komplettering till Statskontorets rapport Hund under kontroll

 

17/9 2024

R-2024/1325

Finansdepartementets remiss av betänkandet Förenkla och förbättra!

SOU 2024:36

18/9 2024

R-2024/1347

Klimat- och näringslivsdepartementets remiss av promemorian Snabbare processer enligt miljöbalken för att stärka det militära försvaret

 

4/9 2024

R-2024/1351

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds remiss av förslag till allmänna råd (HSLF-FS 2025:XX) om socialnämndens ansvar för frågor om vårdnad, boende och umgänge

 

13/8 2024

R-2024/1368

Finansdepartementets remiss av promemorian Nya förutsättningar för Riksbankens finansiering

 

18/8 2024

R-2024/1380

Finansdepartementets remiss av promemorian Regellättnader och ökad transparens på värdepappersmarknaden

 

28/9 2024

R-2024/1389

Utrikesdepartementets remiss av betänkandet Ny lag om internationella sanktioner – Genomförande av EU:s sanktionsdirektiv 

SOU 2024:46

7/9 2024

R-2024/1390

Landsbygds- och infrastrukturdepartementets remiss av promemorian Effektiva sanktioner inom luftfarten

 

28/9 2024

R-2024/1396

Justitiedepartementets remiss av förslag till föreskrifter Utökade möjligheter till registerkontroller för Kriminalvården, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och myndigheterna inom Sveriges Domstolar

 

28/9 2024

R-2024/1398

Finansdepartementets remiss av slutbetänkandet Kompletterande bestämmelser till EU:s reviderade förordning om elektronisk identifiering

SOU 2024:45

1/11 2024

R-2024/1399

Justitiedepartementets remiss av promemorian Kompletterande förslag med anledning av en ny förverkandelagstiftning

 

30/7 2024

R-2024/1424

Finansdepartementets remiss av promemorian Översyn av buffertfonderna

 

30/9 2024

R-2024/1426

Finansdepartementets remiss av promemorian Övervaknings- och rapporteringsskyldighet för clearingbolag

 

30/9 2024

R-2024/1427

Finansdepartementets remiss av promemorian Bättre verktyg för Finansinspektionen att motverka att det finansiella systemet missbrukas av kriminella

 

18/9 2024