Nedanstående betänkanden har kommit in till Advokatsamfundet på remiss.

Den som har synpunkter på remisserna är välkommen att meddela dem till samfundets kansli via e-postadressen remiss@advokatsamfundet.se.

Synpunkterna måste vara samfundet tillhanda senast det datum som anges vid respektive remiss, om synpunkterna skall kunna beaktas vid utformandet av samfundets remissvar.

Titlar markerade med blå färg är länkade till motsvarande dokument på respektive myndighets webbplats.

Inkomna remisser

Ärende Remiss   Svarsdatum

R-2023/2431

Kulturdepartementets remiss av betänkandet Sveriges säkerhet i etern

SOU 2023:63

2/3 2024

R-2023/2474

Justitiedepartementets remiss av betänkandet Hemlig dataavläsning – utvärdering och permanent lagstiftning

SOU 2023:78

28/2 2024

R-2023/2518

Justitiedepartementets remiss av departementspromemorian Säkerhetsdeposition vid hyresavtal

Ds 2023:32

8/3 2024

R-2023/2543

Justitiedepartementets remiss av betänkandet Stärkt konstitutionell beredskap

 

22/3 2024

R-2023/2575

Finansdepartementets remiss av betänkandet Nya tullrättsliga sanktioner och skärpta åtgärder mot utförsel av stöldgods

SOU 2023:99

28/2 2024

R-2024/0041

Landsbygds- och infrastrukturdepartementets remiss av promemorian En effektivare och mer rättssäker klampning

 

8/3 2024

R-2024/0081

Justitiedepartementets remiss av betänkandet Ett starkare skydd för offentliganställda mot våld, hot och trakasserier

 

12/3 2024

R-2024/0091

Finansdepartements remiss av promemorian Anpassningar av upphandlingslagstiftningen med anledning av EU:s IPI-förordning

 

12/3 2024

R-2024/0108

Finansdepartementets remiss av promemorian Digital operativ motståndskraft för finanssektorn

 

15/3 2024

R-2024/0122

Justitiedepartementets remiss av delbetänkandet Förbättrad ordning och säkerhet vid förvar

SOU 2024:5

16/3 2024

R-2024/0146

Finansdepartementets remiss av betänkandet Framtidens dataskydd – Vid Skatteverket, Tullverket och Kronofogden

SOU 2023:100

17/3 2024

R-2024/0148

Finansdepartementets remiss av promemorian Justeringar vad gäller det automatiska utbytet av upplysningar om finansiella konton

 

18/3 2024

R-2024/0159

Finansdepartementets remiss av promemorian Förbättrade och förenklade regler om avdrag för tidigare års underskott

 

19/3 2024

R-2024/0185

Landsbygds- och infrastrukturdepartementets remiss av promemorian Vågade skatter – Navigering i sjöfartens vatten

 

25/2 2024

R-2024/0222

Justitiedepartementets remiss av Europeiska kommissionens förslag till ny förordning om rättigheter för resenärer vid resor med kombinerade trafikslag och nya regler om tillsyn av resenärsrättigheter

 

28/2 2024

R-2024/0226

Finansdepartementets remiss av promemorian En rätt för licenshavare att behandla uppgifter om lagöverträdelser

 

30/3 2024

R-2024/0246

Landsbygds- och infrastrukturdepartementets remiss av betänkandet Jakt och fiske i renbetesland

SOU 2023:46

10/5 2024

R-2024/0249

Socialdepartementets remiss av departementspromemorian Karenstak och högriskskydd – en översyn av karensavdraget och förslag på utökade undantag

Ds 2023:33

3/4 2024

R-2024/0300

Justitiedepartementets remiss av delbetänkandet Preskription av avlägsnandebeslut och vissa frågor om återreseförbud

SOU 2024:10

16/3 2024

R-2024/0301

Finansdepartementets remiss av betänkandet Finansiella instrument i distribuerade liggare och vissa frågor om värdepappersavveckling

SOU 2023:102

6/4 2024

R-2024/0362

Justitiedepartementets remiss av Domstolsverkets promemoria Muntlig förhandling i allmän förvaltningsdomstol

 

13/4 2024

R-2024/0377

Finansdepartementets remiss av promemorian En ny EU-reglering om marknader för kryptotillgångar

 

14/4 2024

R-2024/0379

Finansdepartementets remiss av promemorian Åtgärder mot missbruk av alternativa betalningssystem

 

14/4 2024

R-2024/0402

Transportstyrelsens remiss av förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2015:63) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret

 

28/2 2024

R-2024/0412

Justitiedepartementets remiss av betänkandet Nya regler för arbetskraftsinvandring m.m.

SOU 2024:15

16/4 2024

R-2024/0469

Justitiedepartementets remiss av betänkandet Inskränkningar i upphovsrätten  

SOU 2024:4

27/4 2024