Om en advokat genomgår mer än 18 timmars utbildning under ett kalenderår får advokaten överföra maximalt 12 timmar av den överskjutande tiden till nästa år.

Utbildningen ska vara yrkesrelaterad, men den måste inte ha juridiskt innehåll. Även till exempel språk och ekonomi kan godkännas. Advokaterna är skyldiga att dokumentera sitt deltagande i utbildningar och att redovisa i sin årsredovisning hur utbildningskravet har uppfyllts.

Om en ledamot av Advokatsamfundet inte uppfyller kraven kan samfundets styrelse förelägga honom eller henne att rätta till det. Allvarliga eller upprepade brister kan leda till att ett disciplinärende tas upp.

Riktlinjer för professionell vidareutbildning av advokater