Frivilligt utträde

(49 § andra stycket Advokatsamfundets stadgar)

En advokat som önskar utträda ur Sveriges advokatsamfund ska göra en skriftlig, undertecknad ansökan om utträde till Advokatsamfundets styrelse. Ansökan ska skickas in i original med vanlig post till Advokatsamfundets kansli. Av ansökan ska framgå från vilken tidpunkt utträde önskas, skälet till att utträde söks och vilken verksamhet den sökande kommer att ägna sig åt efter att ha utträtt. Ansökan föredras vid närmast följande styrelsesammanträde efter det att ansökan har inkommit till Advokatsamfundets kansli, under förutsättning att det önskade utträdesdatumet infaller senast vid dagen för styrelsesammanträdet. En ansökan om utträde som inkommer senare än åtta arbetsdagar före ett styrelsemöte behandlas som huvudregel vid det därpå följande styrelsemötet.

Skyldighet att utträda

(8 kap. 7 § femte stycket rättegångsbalken jämförd med 49 § första stycket Advokatsamfundets stadgar)

En advokat är skyldig att genast utträda ur Advokatsamfundet om:

1. personen har försatts i konkurs,

2. rätten, enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken, har förordnat om förvaltare för personen,

3. förbud, enligt 3 § lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall, har meddelats personen,

4. personen har utnämnts till lagfaren domare eller anställts som annan befattningshavare vid domstol, allmän åklagare eller kronofogde,

5. personen har anställts i stats eller kommuns tjänst eller hos någon annan enskild än advokat,

6. personen inte längre har sin hemvist i Sverige eller i någon annan stat inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz.

Om advokaten, trots skyldighet att göra det, inte genast träder ur Advokatsamfundet ska Advokatsamfundets styrelse förordna om personens uteslutning. Advokatsamfundets styrelse kan medge undantag från kravet på obligatoriskt utträde för omständighet under 5 eller 6.

Utträde i andra fall

(50 § första stycket Advokatsamfundets stadgar)

Advokatsamfundets styrelse ska, efter anmaning att företa rättelse inom viss tid, förklara att en advokat har utträtt ur Advokatsamfundet, om personen har försummat att:

1. betala stadgeenlig avgift till Advokatsamfundet, serviceersättning till Sveriges Advokaters Servicebolag eller stadgeenlig avgift till den avdelning personen tillhör,

2. betala straffavgift.