Stockholmsavdelningen omfattar ledamöter som har sin huvudsakliga verksamhet förlagd till Stockholms och Gotlands län. Årsavgiften för medlemskap är 650 kr.
Stockholmsavdelningen är den största avdelningen i Sveriges advokatsamfund med drygt 3000 ledamöter.

Styrelsen i Stockholmsavdelningen träffas nio gångar per år. På styrelsemötena är den huvudsakliga uppgiften att behandla inträdesansökningar som till- eller avstyrks av avdelningen inför huvudstyrelsens prövning. Stockholmsavdelningen anordnar också seminarier och afterwork för medlemmarna och en årlig novischträff för nyantagna ledamöter.

Stockholmsavdelningen distribuerar ett cirkulär till medlemmarna via e-post cirka nio gånger per år. Cirkuläret innehåller bland annat information om de personer från Stockholmsavdelningen som sökt inträde i Sveriges advokatsamfund och annonser insatta från avdelningens ledamöter om till exempel lokaler som uthyres.

Stadgar

Stadgar för Stockholmsavdelningen

Årsmöte

Stockholmsavdelningens årsmöte hålls i mars varje år och brukar kombineras med middag och underhållning.

Årsmötet behandlar bl.a. styrelsens förvaltningsberättelse och revisorernas berättelse samt beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen. Vidare väljer årsmötet ledamöter och suppleanter i styrelsen, revisorer och revisorssuppleanter samt ledamöter av samfundets fullmäktige.

Årsmötet beslutar om årsavgift och behandlar även annat ärende som föreslagits till behandling. Generalsekreteraren brukar delta på årsmötet och redogöra för aktuella frågor i Sveriges advokatsamfunds verksamhet.

Valberedning, huvudstyrelsen

Avdelningens ledamot respektive suppleant i valberedningen för val av ledamöter till Sveriges advokatsamfunds styrelse är Martin Wallin respektive Mats Willman. Den som önskar nominera någon till styrelsen kan kontakta Martin Wallin, martin.wallin@wallinpartners.se.

Valberedning, avdelningsstyrelsen

I valberedningen ingår Fredric Renström (sammankallande), Monica Behm, Emma Berglund Uväng och Theddo Rother-Schirren. Den som är intresserad av att engagera sig i avdelningens verksamhet eller önskar nominera en kandidat är välkommen att kontakta Emma Berglund Uväng, stockholmsavdelningen@schjodt.com.

Kontakta oss!

Den som har frågor om avdelningen är välkommen att kontakta Emma Berglund Uväng via e-post stockholmsavdelningen@schjodt.com, eller någon i styrelsen.