Lagreglerna finns i huvudsak i rättegångsbalken. I rättegångsbalken finns också bestämmelsen om att advokat är den som är ledamot av Advokatsamfundet.

Advokatsamfundets stadgar, som fastställs av regeringen, anger vilka ändamål Advokatsamfundet har och reglerar hur samfundet styrs. Stadgarna innehåller också etiska regler om advokaters plikter samt bestämmelser om disciplinärenden mot advokater.

De grundläggande etiska reglerna för Sveriges advokater finns i Advokatsamfundets vägledande regler för god advokatsed med kommentarer. Också Advokatsamfundets stadgar innehåller regler om advokaters yrkesplikter.

Advokatsamfundets bokföringsreglemente innehåller regler om advokatbyråernas bokföring och om hanteringen av klienters tillgångar.

CCBE, Rådet för de europeiska advokatsamfunden, har fastställt regler om god advokatsed för europeiska advokater vid gränsöverskridande advokatverksamhet och en stadga om den europeiska advokatkårens kärnprinciper.

Förenta nationernas grundprinciper för advokatrollen (United Nations Basic Principles on the Role of Lawyers) beskriver de internationella normerna för advokaternas ställning.