Advokaternas marknad blir allt mer internationell. EU-medlemskapet gör också att många rättsliga beslut fattas inom unionen i stället för i Sverige. Allt fler beslut som påverkar ramarna för och regleringen av advokaternas dagliga verksamhet fattas idag inom EU och i andra internationella samverkansorgan.

Efter terrordåden den 11 september 2001 pågår dessutom ett intensivt internationellt arbete mot terrorism och grov brottslighet. Erfarenheterna visar att rättssäkerhet och rätten till en rättvis rättegång emellanåt glöms bort i strävan efter att undvika nya terrordåd och att fälla skyldiga.

Det internationella arbetet och samarbetet med andra advokatorganisationer liksom internationella sammanslutningar av advokatorganisationer är därför en stor och viktig del av Advokatsamfundets arbete.

Advokatsamfundet medverkar aktivt i flera internationella sammanslutningar och organisationer. Här presenteras de viktigaste.

Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE

Sveriges advokatsamfund samverkar med andra europeiska advokatorganisationer i CCBE, Rådet för de europeiska advokatsamfunden.

CCBE startades 1960 och har 31 medlemssamfund från EU-länder och länder inom EES. Dessutom har ett antal samfund delegationer med observatörsstatus. Totalt företräder CCBE ungefär en miljon advokater i Europa.

Läs mer på CCBE:s webbplats

International Bar Association, IBA

Sveriges advokatsamfund är medlem av den internationella advokatorganisationen IBA, International Bar Association.

IBA har 195 medlemssamfund från hela världen. Organisationen har också 30 000 advokater som individuella medlemmar. IBA grundades 1947 av representanter för 34 nationella advokatorganisationer.

IBA:s syften är:

  • Att främja informationsutbyte mellan världens advokatorganisationer.
  • Att stödja domstolarnas oberoende och advokaters rätt att utöva sitt yrke utan yttre påverkan.
  • Arbeta för mänskliga rättigheter över hela världen genom sitt institut för mänskliga rättigheter.

Läs mer på IBA:s webbplats

International Legal Assistance Consortium, ILAC

ILAC är en samarbetsorganisation för ickestatliga organisationer i världen. ILAC ger stöd till återuppbyggnaden av rättssystemen i krigsdrabbade länder. Samarbetsorganisationen har idag omkring 40 medlemsorganisationer, som tillsammans företräder mer än tre miljoner advokater i hela världen.

Läs mer på ILAC:s webbplats

Association Internationale des Jeunes Avocats, AIJA

AIJA är en organisation för yngre advokater.

Läs mer på AIJAS:s webbplats

Chief Executives of European Bar Associations, CEEBA

CEEBA är en sammanslutning bestående av generalsekreterare i europeiska advokatorganisationer. I dag ingår företrädare för ett tjugotal advokatorganisationer samt CCBE:s generalsekreterare i CEEBA. 

International Institute of Law Association Chief Executives, IILACE

 IILACE är CEEBA:s motsvarighet på det internationella planet och är en sammanslutning av generalsekreterare, CEO:s och andra ledande personer i advokatorganisationer över hela världen. 

The Central European and Eurasian Law Initiative, CEELI Institute

CEELI Institutet bildades år 2000 som en utlöpare av en del av American Bar Association’s internationella rättssäkerhetsarbete. CEELI Institutet, som har huvudkontor i Prag, Tjeckien, har som huvudsakligt syfte att hjälpa till att säkerställa högsta möjliga rättsliga kompetens och kunskap hos dem som kommer att ingå i statsförvaltning och rättsväsende i sådana länder som är under omvandling från att ha varit totalitära till att bli demokratiska. I detta arbete samarbetar CEELI även nära med ILAC och IBA.

Läs mer på CEELI Institutes webbplats

Nordiskt/baltiskt samarbete

Förutom samarbetet på internationell och europeisk nivå, pågår sedan länge ett nära och fruktbart samarbete mellan de nordiska och, sedan några år, även de baltiska advokatorganisationerna. Generalsekreterarna och presidierna möts årligen inom ramen för detta samarbete.

European Criminal Justice Observatory (ECJO)

ECJO är en mötesplats och en källa till kunskap för brottmålsadvokater över hela Europa. Här finns utbildningsfilmer, information i aktuella frågor och möjlighet till diskussioner och erfarenhetsutbyte mellan advokater.

Läs mer på ECJO:s hemsida