Här hittar du bland annat nämnder, styrelser, utredningar och referensgrupper där advokater ingår, samt vilka advokater som har uppdragen.

Nationellt

Domarnämnden Ledamot: Mia Edwall Insulander
Ersättare för ledamot: Jan-Mikael Bexhed
Micael Bindefelds Stiftelse till minne av Förintelsen Styrelseledamot: Mia Edwall Insulander

Emil Heijnes stiftelse för rättsvetenskaplig forskning 

Suppleant: Mia Edwall Insulander

Ekobrottsmyndighetens insynsråd

Ledamot: Staffan Bergqvist

Samordningsfunktionen mot penningtvätt

Ledamot: Jens Kallmin

Åklagarmyndighetens insynsråd

Ledamot: Johan Eriksson

Rådet vid Domstolsakademin

Ledamot: Kristoffer Ribbing

Domstolsverkets insynsråd

Ledamot: Johan Sangborn

Rättshjälpsnämnden

Ordinarie ledamöter:
Fredrik Burvall
Magdalena Persson

Ersättare:
Lena Isaksson
Ann Bergström
Emma Cutting

Revisorsinspektionens tillsynsnämnd

Ledamot: Emma Norburg 
Ersättare: Eva Bergh  

Mediernas Etiknämnd

Anders Forkman

Kronofogdemyndighetens insynsråd

Ledamot: Emma Berglund Uväng

Kriminalvårdens insynsråd

Ledamot: Silvia Ingolfsdottir Åkermark

Integritetsskyddsombud vid Försvarsunderrättelsedomstolen

Pernilla Norman
Conny Larsson
Reine Nelson

Polismyndighetens etiska råd

Ledamot: Bengt Ivarsson

Barnrättscentrum, Stockholms universitet

Styrelseordförande:
Mia Edwall Insulander

JO:s särskilda forum (Opcat) för dialog om frihetsberövades rättigheter och situation

Ledamot: Johan Sangborn

Institutet för mänskliga rättigheter

Ledamot: Leif Ljungholm

Registerkontrolldelegationen

Ledamot: Karl Harling

Rådet för brottsofferfonden

Ledamot: Oscar Hillmann

  

Internationellt

ILAC (International Legal Assistance Consortium)

Mia Edwall
Insulander

IBA (International Bar Association) Council

Eva-Maj Mühlenbock och
Mia Edwall Insulander

IBA Human Rights Institute Anne Ramberg
IBA Management Board

Anne Ramberg

IBA Bar Issues Commission

Mia Edwall Insulander
Johan Sangborn

IBA Bar Executive Committee

Johan Sangborn

CCBE (Rådet för de europeiska advokatsamfunden)

Delegationschef: Jan E. Frydman
Information officer: Johan Sangborn
Delegationsmedlem: Mia Edwall Insulander

CEEBA (Chief Executives of European Bar Associations)

Mia Edwall Insulander

IILACE (International Institute of Law Association Chief Executives)

Mia Edwall Insulander

Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna (nominering av kandidater för val som ersättare för den ordinarie svenska domaren)

Ersättare: Anne Ramberg

Referensgrupper m.m.

Referensgruppen för utredning om tillsyn och sanktioner för advokatverksamhet enligt penningtvättslagstiftningen

Johan Sangborn

Rådgivande nämnden för tolk- och translatorsfrågor vid Kammarkollegiet

Ordinarie ledamot:
Anna Massarsch
Ersättare:
Emma Persson

Referensgruppen för utredning om möjlighet att skjuta upp verkställigheten av beslut om avvisning och utvisning vid tillfälligt verkställighetshinder (Ju 2024:B)

David Faxe

    

Utredningar

Utredningen En parlamentarisk trygghetsberedning (Ju 2020:09) (dir. 2020:32) (dir. 2021:8) (dir. 2021:62) (dir. 2022:66) (dir. 2023:57) (dir. 2023:176)

Expert: Ulrika Borg

Åtgärder för att stärka återvändandeverksamheten (Ju 2022:12) (dir. 2022:91) (dir. 2023:126) (dir. 2024:54)

Expert: Sait Umdi

Ett förstärkt samhällsskydd och en minskad risk för återfall i brott (dir. 2022:95) (dir. 2023:74)

Expert: Helena Backlund

En skärpt miljöstraffrätt och en stärkt miljöbrottsbekämpning (M 2022:04) (dir. 2022:69) (dir. 2023:139)

Expert: Jonas Tamm

EU:s lagstiftningspaket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (Fi 2022:13) (dir. 2022:76) (dir. 2023:49)

Expert: Karin Faxén Ågrup

Anonyma vittnen (dir. 2022:141) (dir. 2024:25)

Expert: Louise Gunvén

Utökade möjligheter att använda tvångsmedel mot barn och unga (Ju 2023:12) (dir. 2023:102) 

Expert: Markus Bergdahl

Moderna och ändamålsenliga regler för förvar (dir. 2023:119)

Expert: Tomas Fridh

Översyn av Ekobrottsmyndigheten – förbättrade förutsättningar att bekämpa den ekonomiska brottsligheten  (Ju 2023:08) (dir. 2023:90)

Expert: Henrik Olsson Lilja

En effektivare gränsöverskridande åtkomst till elektroniska bevis (Ju 2023:04) (dir. 2023:84)

Expert: Karl-Fredrik Björklund

Ersättningsregler med brottsoffret i fokus (Ju 2023:10) (dir. 2023:94)  

Expert: Anna Hellron Wikström

En översyn av de osjälvständiga brottsformerna (Ju 2023:06) (dir. 2023:85) (dir. 2024:37)

Expert: Staffan Bergqvist

En översyn av straffskalorna samt ett reformerat och mer rättvist påföljdssystem (Ju 2023:14) (dir. 2023:115) (dir. 2023:181)

Expert: Bengt Ivarsson

Skärpta regler för unga lagöverträdare (Ju 2023:13) (dir. 2023:112) (dir. 2023:156)

Expert: Mikael Westerlund

Stärkt skydd för Sveriges säkerhet vid allmänna sammankomster (Ju 2023:16) (dir. 2023:123)

Expert: Johan Eriksson

Kommittén om några frågor om grundläggande fri- och rättigheter (Ju 2023:05) (dir. 2023:83)

Expert: Ignacio Vita

Genomförande av ett direktiv om kriminalisering av överträdelser av EU:s sanktioner (UD 2023:01) (dir. 2023:96)

Expert: Joakim Lundqvist

Utökade befogenheter för Skatteverket inom brottsbekämpning och folkbokföring (Fi 2023:09) (dir. 2023:134)

Expert: Karl Harling

Nya konkurrensverktyg för väl fungerande marknader (KN 2023:03) (dir. 2023:136)

Expert: Pamela Hansson

Utredningen om anpassning av det svenska regelverket för beviljande av asyl och asylförfarandet till miniminivå enligt EU-rätten (Ju 2023:18) (dir. 2023:137)

Expert: Emelie Jörwall

Utredningen om skärpta krav på hederligt levnadssätt och ökade möjligheter till återkallelse av uppehållstillstånd (dir. 2023:158)

Expert: Marcus Larsson 

Utredningen En översyn av den statliga lönegarantin (A 2023:05) (dir. 2023:168)

Expert: Erik Danhard

Utredningen om förstärkta åtgärder mot hedersrelaterat våld och förtryck (Ju 2024:01) (dir. 2024:8)

Expert: Gustaf Linderholm

Utredningen En arvs- och testamentsrätt i tiden (Ju 2024:05) (dir. 2024:28)

Expert: Gustaf Schüldt

Utredningen om stärkt barnrättsperspektiv i LVU och en översyn av grunderna för vård (S 2023:13) (dir. 2023:160)

Expert: Mia Edwall Insulander

Utredningen om straffrättsliga åtgärder mot korruption och tjänstefel (Ju 2024:02) (dir. 2024:14)

Expert: Natali Engstam Phalén

Utredningen om rättsliga biträden och rättegångskostnader – skärpt kostnadskontroll, ökat förtroende för offentliga försvarare och stärkta rättigheter för enskilda (Ju 2024:06) (dir. 2024:39)

Expert: Petter Hetta

Utredningen om skärpt regelverk om utvisning på grund av brott (Ju 2024:08) (dir. 2024:42)

Expert: Fredrik Ungerfält