Här hittar du bland annat nämnder, styrelser, utredningar och referensgrupper där advokater ingår, samt vilka advokater som har uppdragen.

Nationellt

Domarnämnden Ledamot: Mia Edwall Insulander
Ersättare för ledamot: Jan-Mikael Bexhed
Juristnätverket Hilda Sammankallande: Mia Edwall
Insulander
Micael Bindefelds Stiftelse till minne av Förintelsen Styrelseledamot: Mia Edwall Insulander

Emil Heijnes stiftelse för rättsvetenskaplig forskning 

Suppleant: Mia Edwall Insulander

Ekobrottsmyndighetens insynsråd

Ledamot: Leif Ljungholm

Samordningsfunktionen mot penningtvätt

Ledamot: Johan Sangborn

Åklagarmyndighetens insynsråd

Ledamot: Bengt Ivarsson

Rådet vid Domstolsakademin

Ledamot: Kristoffer Ribbing

Domstolsverkets insynsråd

Ledamot: Johan Sangborn

Rättshjälpsnämnden

Ledamöter:
Sofia Möller
Catharina Ytterbom Schönfeldt
Per Gisslén
Karin Amédro
Andreas Victor

Revisorsinspektionens tillsynsnämnd

Ledamot: Michael Frie
Ersättare: Eva Bergh

Mediernas Etiknämnd

Magnus Ramberg

Stockholms universitet, juridiska fakultetsnämnden, yrkeslivsrepresentanter

Ordinarie ledamot: Björn Lundqvist
Suppleant: Gustaf Sjöberg

Kronofogdemyndighetens insynsråd

Ledamot: Hans Andersson

Kriminalvårdens insynsråd

Ledamot: Ulrika Borg

Integritetsskyddsombud vid Försvarsunderrättelsedomstolen

Lena Feuk
Conny Larsson
Reine Nelson

Polismyndighetens etiska råd

Ledamot: Claes Lundblad

Svenska lokalstyrelsen för Nordiskt juristmöte

Styrelseledamot: Anne Ramberg

Barnrättscentrum Stockholms universitet

Styrelseordförande:
Mia Edwall Insulander

JO:s särskilda forum för dialog om frihetsberövades rättigheter och situation

Ledamot: Johan Sangborn

Institutet för mänskliga rättigheter

Ledamot: Leif Ljungholm

Internationellt

ILAC (International Legal Assistance Consortium)

Styrelseledamot: Mia Edwall
Insulander

IBA (International Bar Association) Council

Eva-Maj Mühlenbock och
Mia Edwall Insulander

IBA Human Rights Institute Co-chair: Anne Ramberg
IBA Human Rights Trust

Styrelseledamot: Anne Ramberg

IBA Bar Issues Commission

Information officer: 
Johan Sangborn

IBA Bar Executive Committee

Ledamot: Johan Sangborn

CCBE (Rådet för de europeiska advokatsamfunden)

Delegationschef: Jan E. Frydman
Information officer: Johan Sangborn
Delegationsmedlem: Mia Edwall Insulander

CEEBA (Chief Executives of European Bar Associations)

Mia Edwall Insulander

IILACE (International Institute of Law Association Chief Executives)

Mia Edwall Insulander

Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna (nominering av kandidater för val som ersättare för den ordinarie svenska domaren)

Ersättare: Anne Ramberg

Referensgrupper m.m.

Referensgruppen för ny reglering om marknadsmissbruk

Erik Sjöman

Polismyndighetens referensgrupp angående förhör

Lars Kruse

Referensgruppen för utredning om tillsyn och sanktioner för advokatverksamhet enligt penningtvättslagstiftningen

Johan Sangborn

Rådgivande nämnden för tolk- och translatorsfrågor vid Kammarkollegiet

Ordinarie ledamot:
Anna Massarsch
Ersättare:
Karin Gyllenring

Brottsoffermyndighetens referensgrupp Uppdrag att genomföra kunskapsstödjande åtgärder för att stärka kompetensen om behov hos barn som har bevittnat våld och som vistas eller har vistats i skyddat boende

Oscar Hillmann

Utredningar

Utredningen om förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott (Ju 2019:15) (dir. 2019:103) (dir. 2021:41)

Expert: Jonas Tamm

Utredningen En parlamentarisk trygghetsberedning (dir. 2020:32)

Expert: Ulrika Borg

Utredningen om ett förstärkt straffrättsligt skydd för vissa samhällsnyttiga funktioner och några andra straffrättsliga frågor (dir. 2020:54) (dir. 2021:45)

Expert: Solveig Sörlien

Utredningen om effektivare polisiära åtgärder i gränsnära områden (dir. 2020:23) (dir. 2021:43)

Expert: Johanna Björkman

Utredningen om effektivare möjligheter att ta brottsvinster från kriminella – en översyn av lagstiftningen om förverkande (dir. 2020:66)

Expert: Jan Kyrö

Utredningen om ersättning till rättighetshavare vid privatkopiering (dir. 2020:82)

Expert: Ulf Isaksson

Utredningen om en modern och effektiv miljöprövning (dir. 2020:86)

Expert: Johan Norman

Utredningen om utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel (dir. 2020:104)

Expert: Anna Björklund

Utredningen om en översyn av den straffrättsliga regleringen om preskription (dir. 2020:91) (dir. 2021:52)

Expert: Elisabet Audell

Utredningen om en föräldraskapsrättslig lagstiftning för alla (dir. 2020:132)

Expert: Johan Lindgren

Utredningen om genomförande av EU-direktivet om grupptalan till skydd för konsumenters kollektiva intressen (Fi 2021:01) (dir. 2021:2)

Expert: Eva Kullman

2020 års grundlagskommitté (Ju 2020:04) Expert: Christer Danielsson

Utredningen om en samlad lagstiftning om Tullverkets befogenheter (dir. 2021:28)

Expert: Slobodan Jovicic

Utredningen om vissa ersättningsfrågor på upphovsrättsområdet (Ju 2021:04) (dir. 2021:31)

Expert: Dag Sandart

Utredningen om biometri i brottsbekämpningen (Ju 2021:05)

Expert: Robin Söder

Utredningen om en skärpt syn på flerfaldig brottslighet (dir. 2021:56)

Expert: Ingela Ekman Hessius

Utredningen om datalagring vid brottsbekämpning – ytterligare åtgärder för en modern och ändamålsenlig reglering (Ju 2021:09) (dir. 2021:58)

Expert: Johanna Björkman

Vikten av trygghet och kontinuitet för barn i utsatta situationer – en översyn av reglerna i föräldrabalken (Ju 2021:11) (dir. 2021:70)

Expert: Mia Edwall Insulander

Utredningen om stärkta möjligheter att bekämpa bidragsbrott för myndigheter som omfattas av bidragsbrottslagen (S 2021:03) (dir 2021:39)

Expert: Olof Kullinger