Här hittar du bland annat nämnder, styrelser, utredningar och referensgrupper där advokater ingår, samt vilka advokater som har uppdragen.

Nationellt

Domarnämnden Ledamot: Mia Edwall Insulander
Ersättare för ledamot: Jan-Mikael Bexhed
Juristnätverket Hilda Sammankallande: Mia Edwall
Insulander
Micael Bindefelds Stiftelse till minne av Förintelsen Styrelseledamot: Mia Edwall Insulander

Emil Heijnes stiftelse för rättsvetenskaplig forskning 

Suppleant: Mia Edwall Insulander

Ekobrottsmyndighetens insynsråd

Ledamot: Staffan Bergqvist

Samordningsfunktionen mot penningtvätt

Ledamot: Johan Sangborn

Åklagarmyndighetens insynsråd

Ledamot: Johan Eriksson

Rådet vid Domstolsakademin

Ledamot: Kristoffer Ribbing

Domstolsverkets insynsråd

Ledamot: Johan Sangborn

Rättshjälpsnämnden

Ordinarie ledamöter:
Fredrik Burvall
Magdalena Persson

Ersättare:
Lena Isaksson
Ann Bergström
Emma Cutting

Revisorsinspektionens tillsynsnämnd

Ledamot: Michael Frie
Ersättare: Eva Bergh

Mediernas Etiknämnd

Magnus Ramberg

Kronofogdemyndighetens insynsråd

Ledamot: Hans Andersson

Kriminalvårdens insynsråd

Ledamot: Ulrika Borg

Integritetsskyddsombud vid Försvarsunderrättelsedomstolen

Lena Feuk
Conny Larsson
Reine Nelson

Polismyndighetens etiska råd

Ledamot: Bengt Ivarsson

Barnrättscentrum, Stockholms universitet

Styrelseordförande:
Mia Edwall Insulander

JO:s särskilda forum för dialog om frihetsberövades rättigheter och situation

Ledamot: Johan Sangborn

Institutet för mänskliga rättigheter

Ledamot: Leif Ljungholm

Registerkontrolldelegationen

Ledamot: Karl Harling

Internationellt

ILAC (International Legal Assistance Consortium)

Mia Edwall
Insulander

IBA (International Bar Association) Council

Eva-Maj Mühlenbock och
Mia Edwall Insulander

IBA Human Rights Institute Anne Ramberg
IBA Management Board

Anne Ramberg

IBA Bar Issues Commission

Johan Sangborn

IBA Bar Executive Committee

Johan Sangborn

CCBE (Rådet för de europeiska advokatsamfunden)

Delegationschef: Jan E. Frydman
Information officer: Johan Sangborn
Delegationsmedlem: Mia Edwall Insulander

CEEBA (Chief Executives of European Bar Associations)

Mia Edwall Insulander

IILACE (International Institute of Law Association Chief Executives)

Mia Edwall Insulander

Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna (nominering av kandidater för val som ersättare för den ordinarie svenska domaren)

Ersättare: Anne Ramberg

Referensgrupper m.m.

Polismyndighetens referensgrupp angående förhör

Lars Kruse

Referensgruppen för utredning om tillsyn och sanktioner för advokatverksamhet enligt penningtvättslagstiftningen

Johan Sangborn

Rådgivande nämnden för tolk- och translatorsfrågor vid Kammarkollegiet

Ordinarie ledamot:
Anna Massarsch
Ersättare:
Emma Persson

Referensgruppen för utredning om utbyte och inhämtning av uppgifter i socialtjänsten för att förebygga brott och öka skyddet för barn (S 2022:A)

Therese Ström

Referensgruppen för utredning om offentliga ombud i migrationsprocessen (Ju 2022:H)

Emilie Hillert

Referensgruppen med uppdrag om visitationszoner

Klas Bjuremark

 

Utredningar

Utredningen En parlamentarisk trygghetsberedning (Ju 2020:09) (dir. 2020:32) (dir. 2021:8) (dir. 2021:62) (dir. 2022:66)

Expert: Ulrika Borg

2020 års grundlagskommitté (Ju 2020:04) (dir. 2023:8) Expert: Christer Danielsson
Utredningen om en samlad lagstiftning om Tullverkets befogenheter (dir. 2021:28) (dir. 2022:29) Expert: Marcus Larsson
Utredningen om biometri i brottsbekämpningen (Ju 2021:05) (dir. 2021:34) (dir. 2022:19) (dir. 2023:1)

Expert: Robin Söder

Utredningen om datalagring vid brottsbekämpning – ytterligare åtgärder för en modern och ändamålsenlig reglering (Ju 2021:09) (dir. 2021:58) (dir. 2023:2)

Expert: Johanna Björkman

Utredningen om stärkta möjligheter att bekämpa bidragsbrott för myndigheter som omfattas av bidragsbrottslagen (S 2021:03) (dir. 2021:39)

Expert: Olof Kullinger

Åtgärder mot kontroller av flickors och kvinnors sexualitet (Ju 2021:16) (dir. 2021:98) (dir. 2022:113) (dir. 2022:136)

Expert: David Faxe

En översyn av regleringen om frihetsberövande påföljder för unga (Ju 2021:17) (dir. 2021:99)

Expert: Anders Malmsten

Preventiva tvångsmedel för att förhindra allvarlig brottslighet (Ju 2021:15) (dir. 2021:102) (dir. 2021:113) (dir. 2022:32) (dir. 2022:104) (dir. 2023:9)

Expert: Sargon De Basso

En modern dataskyddsreglering för Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten och förbättrade förutsättningar för en effektiv kontrollverksamhet (dir. 2021:104) (dir. 2023:24)

Expert: Caroline Olstedt Carlström

Den parlamentariska kommittén om kriminalisering av förnekande av Förintelsen och av vissa andra brott (Ju 2021:14) (dir. 2021:87) (dir. 2022:55) (dir. 2022:55)

Expert: Lars Kruse

Bolaget som brottsverktyg (Ju 2021:18) (dir. 2021:115) 

Expert: Erik Sjöman

Förbättrade möjligheter att utbyta information med brottsbekämpande myndigheter (dir. 2022:37) (dir. 2023:11)

Expert: Conny Larsson

Barns skydd mot sexuella kränkningar samt vissa frågor om brott mot kvinnor och äldre (Ju 2022:01) (dir. 2022:7) (dir. 2023:17)

Expert: Mikael Westerlund

Åtgärder för att minska offentliganställdas utsatthet (Ju 2022:02) (dir. 2022:31) (dir. 2023:16)

Expert: Kristoffer Ribbing

En översyn av kontaktförbudslagstiftningen (Ju 2022:14) (dir. 2022:114)

Expert: Silvia Ingolfsdottir Åkermark

Åtgärder för att stärka återvändandeverksamheten (Ju 2022:12) (dir. 2022:91)

Expert: Sait Umdi

En översyn av vissa frågor om upphovsrätt (Ju 2022:16) (dir. 2022:125)

Expert: Håkan Borgenhäll

Utvärdering av hemlig dataavläsning (dir. 2022:82)

Expert: Maria Adielsson

Ett förstärkt samhällsskydd och en minskad risk för återfall i brott (dir. 2022:95)

Expert: Helena Backlund

En skärpt miljöstraffrätt och en stärkt miljöbrottsbekämpning (dir. 2022:69) 

Expert: Jonas Tamm

EU:s lagstiftningspaket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (Fi 2022:13) (dir. 2022:76) 

Expert: Karin Faxén Ågrup

Ungdomskriminalitetsnämnder – en ny ordning för att förebygga brottslighet (S 2022:11) (dir. 2022:106) (dir. 2023:26)

Expert: Arvid Danielsson

Anonyma vittnen (dir. 2022:141)

Expert: Louise Gunvén