Advokatsamfundets disciplinnämnd prövar de anmälningar mot advokater som kommer in. Om disciplinnämnden anser att en advokat har brutit mot god advokatsed kan nämnden besluta att tilldela advokaten en disciplinär påföljd. Påföljderna är erinran, varning (som kan kombineras med en straffavgift om högst 50 000 kronor) och i de allvarligaste fallen uteslutning. Disciplinnämnden har även möjlighet att enbart göra ett uttalande.

Disciplinnämnden består av elva ledamöter. Ordförande, vice ordförande och sex andra ledamöter är advokater. Nämndens återstående tre ledamöter är offentliga representanter och utses av regeringen.

Justitiekanslern, som utövar tillsyn över Advokatsamfundet, kan i vissa fall begära om- eller överprövning av beslut av nämnden. En advokat som har uteslutits ur samfundet kan överklaga beslutet till Högsta domstolen.

Principiellt viktiga disciplinnämndsbeslut publiceras på Advokatsamfundets hemsida och i tidskriften Advokaten.

Till sidan Disciplinavgöranden.

Disciplinnämnden

Ordförande

Börje Samuelsson

Börje Samuelsson, Helsingborg

Vice ordförande

Leif Ljungholm

Leif Ljungholm, Malmö

Ledamöter valda av Sveriges advokatsamfunds fullmäktige

Magnus Wallander

Magnus Wallander, Stockholm

Staffan Bergqvist

Staffan Bergqvist, Stockholm

Biörn Riese

Biörn Riese, Stockholm

Anna Steén, Malmö

Polyana Jensell, Göteborg

Ulrika Borg, Stockholm

Ledamöter utsedda av regeringen
(offentliga representanter)

Per Westerberg

Per Westerberg, Nyköping

Stefan Strömberg, Täby

Helene Petersson, Ljungby

Advokatsamfundets generalsekreterare

Mia Edwall Insulander

Mia Edwall Insulander

Generalsekreteraren deltar i disciplinnämndens möten och har rätt att skriva sig skiljaktig. 

Disciplinnämndens sekreterare

Sofia Rahm

Jur. kand. Sofia Rahm