Advokatsamfundets disciplinnämnd har en egen webbplats, där du kan läsa mer om nämnens arbete och söka bland beslut. Till disciplinnämndens webbplats

Advokatsamfundets disciplinnämnd prövar de anmälningar mot advokater som kommer in. Disciplinnämnden består av elva ledamöter: åtta advokater som väljs av Advokatsamfundets fullmäktige och tre offentliga representanter som utses av regeringen.

Normalt tas en anmälan om disciplinärt ingripande först upp av en prövningsavdelning inom disciplinnämnden. En prövningsavdelning består av tre ledamöter, varav en offentlig representant. Är prövningsavdelningen enig om att påföljd inte är aktuell och enig om innehållet i beslutet, så får prövningsavdelningen avgöra ärendet. I annat fall ska ärendet hänskjutas till disciplinnämnden för behandling i plenum, och alltså avgöras av hela disciplinnämnden.

Disciplinnämnden och prövningsavdelningarna

Organisationsschema över disciplinnämnden och prövningsavdelningarna.

Disciplinnämndens ledamöter

Påföljder

Om disciplinnämnden anser att en advokat har brutit mot god advokatsed kan nämnden besluta att tilldela advokaten en disciplinär påföljd. Påföljderna är erinran, varning (som kan kombineras med en straffavgift, lägst 10 000 kronor och högst 250 000 kronor) och i de allvarligaste fallen uteslutning. Disciplinnämnden har även möjlighet att enbart göra ett uttalande. Ett uttalande är inte en disciplinär påföljd utan kan även göras av en prövningsavdelning.

Justitiekanslern, som utövar tillsyn över Advokatsamfundets disciplinverksamhet, kan i vissa fall begära om- eller överprövning av nämndens beslut. En advokat som har uteslutits ur samfundet kan överklaga beslutet till Högsta domstolen.

Disciplinnämndens beslut

Principiellt viktiga disciplinnämndsbeslut publiceras på Advokatsamfundets och disciplinnämndens webbplatser och i tidskriften Advokaten. 

Till sidan Disciplinavgöranden

Läs mer om de senaste årens verksamhet inom disciplinnämnden i verksamhetsberättelserna. Här finns även statistik.