Bestämmelser om överklagande av straffavgift finns i rättegångsbalken 8 kap. 8 § andra stycket och i Advokatsamfundets stadgar 71–74 §§.

Straffavgiftsnämnden består av fem ledamöter och fem sup­ple­ant­er. Tre av ledamöterna, däribland ordföranden och vice ord­för­anden samt tre av suppleanterna, ska vara advokater.

Straffavgiftnämnden

Ordförande

Advokat Charlotta Falkman

Vice ordförande

Advokat Johanna Björkman

Ordinarie ledamöter

Advokat Sophie Palmgren Paulsson

F.d. hovrättspresidenten Lennart Svensäter

F.d. justitierådet Lars Edlund

Suppleanter

Advokat Pär Andersson

Advokat Andreas Victor

Advokat Paula Save

F.d. justitierådet Johnny Herre

F.d. lagmannen och justitierådet Magnus Widebeck