Dokumentet Vägledning i advokatverksamhet innehåller styrelsens vägledande uttalanden samt PM och andra stöddokument som tidigare har publicerats.

Övriga vägledande dokument

Tillsynsfrågor

Promemoria: En proaktiv tillsyn över advokater och advokatbyråer

Promemorian En proaktiv tillsyn över advokater och advokatbyråer samt granskningsrapport

 

Klientrelationer

Promemoria om inrättandet av en konsumenttvistnämnd

Promemorian Advokatens uppdrag för svaga eller utsatta klienter

Advokatuppdrag med frihetsberövad klient – om advokatens intresseavvägningar vid uppdrag för frihetsberövad klient med restriktioner

Promemoria angående utvidgat uppdrag som särskild företrädare för barn –
att ta till vara barnets rätt vid åtgärder som rör verkställighet av skadestånd och ansökan om brottsskadeersättning

 

Advokatverksamheten

Föräldraledighet & advokatverksamhet

Promemoria om uthyrning av advokater och biträdande jurister, så kallad secondment

EU:s tjänstedirektiv Engelska Franska

Promemorian Genomförande av tjänstedirektivet – ett advokatperspektiv

Vägledning om advokatverksamhet och insiderinformation

Vägledning för advokatbyråer beträffande lagen om åtgärder mot penningtvätt – den svenska penningtvättslagstiftningen i ett advokatperspektiv

Ny penningtvättslagstiftning och lag om registrering av s.k. verkliga huvudmän (2017)

Vägledning om tystnadsplikten

Krav för att registrera ett mottagningskontor

Vägledning för handläggning av uppdrag som bodelningsförrättare 

 

Domstolsfrågor

Vägledning för advokater som processar i EU-domstolen

Vägledande handlingsregler för ett professionellt uppträdande i rättssalen

Slutsatser från en arbetsgrupp om uppträdandet i rättssalen

Rapporten Åtgärder för att förbättra skatteprocessen i stora och komplicerade mål – ökad samsyn mellan inblandade parter

Blankett för överklagande i brottmål (framtagen av Sveriges domstolar)

 

IT, dataskydd och sociala medier

PM om datasäkerhet

Policy för advokaters användning av sociala medier

Reviderad CCBE-guide om elektronisk kommunikation och Internet (2008)

Uppdaterad vägledning om användningen av externa IT-tjänster i advokatverksamhet

Vägledning för tillämpningen av EU:s dataskyddsförordning i advokatverksamhet

 

Övrigt

Information med anledning av det nya coronaviruset 

Fördelning av arbetsuppgifter mellan skadereglerare och ombud i personskadeärenden

Cirkulär om rättsliga biträdens ersättningsanspråk

Handbok besök och elektronisk kommunikation i anstalt och häkte

Promemorian Företagande och mänskliga rättigheter (Business and Human Rights)

Checklista vid arbete med tolk