Årsavgift erläggs av ledamot i Sveriges advokatsamfund (se stadgarna för Sveriges advokatsamfund 31 § 1 mom.). Avgiften är en personlig medlemsavgift och är därför inte avdragsgill i rörelsen. Avgift a conto faktureras i början av varje kalenderår. Fullmäktige fastställer avgiften årligen.

Serviceersättning betalas till Sveriges Advokaters Serviceaktiebolag. Avgift utgår för samtliga verksamma jurister på den till vårt medlemsregister anmälda advokatbyrå där verksamhet bedrivs (se stadgarna för Sveriges advokatsamfund 31 § 2 mom.). Med verksamma jurister avses även provanställda, trainees/praktikanter m.fl. Full serviceersättning utgår även vid deltidsarbete. Serviceersättningen är en avdragsgill kostnad i rörelsen. Serviceersättning faktureras a conto i början av varje kalenderår. Fullmäktige fastställer avgiften årligen.

För att korrekta avgifter ska kunna debiteras krävs att uppgifter om personalförändringar löpande rapporteras till vårt medlemsregister. Rapporteringen görs av ledamöter, jurister eller byråansvariga via samfundets webbplats. Till grund för samfundets årsdebitering av avgifter ligger status i medlemsregistret per den 1 januari. Korrigeringar av avgifter för föregående år medges inte.

Avgift till lokalavdelningarna

Avdelningsavgift faktureras av respektive avdelning och erläggs av ledamot till avdelningen. Det är avdelningarna som fastställer avgiftens storlek.

Läs mer:

Avgifter 2024

Advokater från EU

Vad avser avgifterna?

Nedsättning av avgifter i vissa fall

Vad händer om någon byter arbetsgivare/advokatbyrå?

 

Avgifter 2024

Ledamöter av Sveriges advokatsamfund

  Årsavgift Service-
ersättning
 

Ledamot verksam

6 900 kr 7 144 kr  
Ledamot antagen 1 juli – 30 november som under året har varit verksam på advokatbyrå 3 450 kr 7 144 kr  
Ledamot antagen 1 juli – 30 november som under året inte har varit verksam som jurist på advokatbyrå 3 450 kr 3 572 kr  
Ledamot antagen 1–31 december 0 kr 0 kr  
Ledamot föräldraledig mer än 9 månader 3 450 kr 6 544 kr Kräver nedsättning. Se mer information nedan.
Ledamot föräldraledig mer än ett kalenderår  3 450 kr 0 kr Kräver nedsättning. Se mer information nedan.
Ledamot som begär utträde 1 januari – 30 juni 3 450 kr 6 544 kr Kräver nedsättning. Se mer information nedan.
Ledamot som begär utträde 1 juli – 30 november 6 900 kr 6 544 kr Kräver nedsättning. Se mer information nedan.
Ledamot som begär utträde 1–31 december 6 900 kr 7 144 kr  
Ledamot som under perioden 1 januari – 30 juni upphör med verksamheten och är 60 år eller äldre, eller av hälsoskäl inte kan bedriva advokatverksamhet 3 450 kr 6 544 kr Kräver nedsättning. Se mer information nedan.
Ledamot som under perioden 1 juli – 30 november upphör med verksamheten och är 60 år eller äldre, eller av hälsoskäl inte kan bedriva advokatverksamhet 6 900 kr 6 544 kr Kräver nedsättning. Se mer information nedan.
Ledamot som under perioden 1–31 december upphör med verksamheten och är 60 år eller äldre, eller av hälsoskäl inte kan bedriva advokatverksamhet 6 900 kr 7 144 kr  
Ledamot som byter arbetsgivare/advokatbyrå 6 900 kr 7 144 kr Mer information nedan
Ledamot verksam utanför Norden som är nyanställd/påbörjar verksamhet 1 januari – 1 juli 6 900 kr 600 kr Kräver nedsättning. Se mer information nedan.
Ledamot verksam utanför Norden som är nyanställd/påbörjar verksamhet 2 juli – 30 november 3 450 kr 300 kr Kräver nedsättning. Se mer information nedan.
Ledamot verksam utanför Norden som är nyanställd/påbörjar verksamhet 1–31 december  0 kr 0 kr  
Ledamot, 65 år eller äldre, med nettointäkt om högst 150 000 kr från verksamheten 690 kr 6 544 kr Kräver nedsättning. Se mer information nedan.
Ledamot som är icke verksam och 60 år eller äldre 690 kr 0 kr  
Ledamot som p.g.a. svår sjukdom över huvud taget ej förväntas kunna vara verksam  690 kr 0 kr Kräver nedsättning. Se mer information nedan.

Ledamot med sjukskrivningsperiod om minst 50 %, längre än 9 månader

3 450 kr 6 544 kr Kräver nedsättning. Se mer information nedan.

Biträdande jurister

  Årsavgift Service-
ersättning
 

Jurist, verksam

0 kr 7 144 kr  

Jurist som är nyanställd 1 januari – 1 juli

0 kr 7 144 kr  
Jurist som är nyanställd 2 juli – 30 november  0 kr 3 572 kr  
Jurist som är nyanställd 1–31 december 0 kr 0 kr  
Jurist som slutar 1 januari – 30 november 0 kr 6 544 kr Kräver nedsättning. Se mer information nedan.
Jurist som slutar 1–31 december  0 kr 7 144 kr  
Jurist, nyanställd 2 januari – 1 juli och verksam mer än 6 månader 0 kr 6 544 kr Kräver nedsättning. Se mer information nedan.
Jurist, nyanställd efter 1 januari och verksam över halvårsskiftet men mindre än 6 månader 0 kr 3 572 kr Kräver nedsättning. Se mer information nedan.
Jurist som är nyanställd efter 1 januari och slutar under perioden januari–juni 0 kr 0 kr Kräver nedsättning. Se mer information nedan.
Jurist som byter arbetsgivare/advokatbyrå 0 kr 7 144 kr Mer information nedan
Jurist verksam utanför Norden som är nyanställd 1 januari – 1 juli   0 kr 600 kr Kräver nedsättning. Se mer information nedan.
Jurist verksam utanför Norden som är nyanställd 2 juli – 30 november  0 kr 300 kr Kräver nedsättning. Se mer information nedan.
Jurist verksam utanför Norden som är nyanställd 1–31 december  0 kr 0 kr  
Jurist med sjukskrivningsperiod om minst 50 %, längre än 9 månader  0 kr 6 544 kr Kräver nedsättning. Se mer information nedan.
Jurist som är sjukskriven till 100 %, längre än ett helt kalenderår 0 kr 0 kr Kräver nedsättning. Se mer information nedan.
Jurist som är tjänstledig/föräldraledig mer än 9 månader 0 kr 6 544 kr Kräver nedsättning. Se mer information nedan.
Jurist som är tjänstledig/föräldraledig mer än ett helt kalenderår 0 kr 0 kr Kräver nedsättning. Se mer information nedan.

Upp

Advokater från EU

Advokater från EU (EU-advokater) som är verksamma i Sverige och som har registrerats hos Advokatsamfundet i enlighet med 8 kap. 2 a § rättegångsbalken behandlas enligt stadgarna för samfundet som ledamöter. Detta gäller också i avgiftshänseende. Vad gäller serviceersättningen för EU-advokat med försäkring i hemlandet, se nedan. Det som här sägs om ledamot omfattar således också sådana advokater.

 

Avgifter EU-advokater

  Årsavgift Serviceersättning  

EU-advokat registrerad hos samfundet 1 januari – 30 juni

6 900 kr 600 kr Mer information nedan
EU-advokat registrerad hos samfundet 1 juli – 30 november 3 450 kr 300 kr Mer information nedan
EU-advokat registrerad hos samfundet 1–31 december 0 kr 0 kr Mer information nedan

Upp

Vad händer om någon byter arbetsgivare/advokatbyrå?

Årsavgift
Eftersom avgiften är personlig sker ingen åtgärd.

Serviceersättning
Advokatbyråerna rekommenderas att själva komma överens inbördes om fördelningen av serviceersättning. I annat fall får den förra advokatbyrån ansöka om nedsättning. Den senare advokatbyrån kommer att erhålla faktura på 3 572 kronor.

Vad avser avgifterna?

Årsavgiften täcker kostnader för administration av samfundets offentligrättsliga verksamhet och för tidskriften Advokaten, men även kostnader för fullmäktige och för det internationella samarbetet i advokatfrågor.
 
Sveriges Advokaters Serviceaktiebolag försäkrar samtliga anmälda ledamöter och verksamma jurister. Försäkringarna omfattar ansvar och förmögenhetsbrott. Premien, 6 544 kr, faktureras utan mervärdesskatt enligt mervärdesskattelagen 3 kap. 10 §.
Mer information om försäkringarna finns här.
 
Serviceersättningen täcker – förutom kostnader för advokatförsäkringspremier – även kostnader för kursverksamhet, webbplats, cirkulär etc. Avgiften, 600 kr, faktureras med 25 procent mervärdesskatt.
 
För mer information om samfundets kanslis verksamhet, se Advokatsamfundets verksamhetsberättelse (öppnas i nytt fönster).

Upp

Nedsättning av avgifter i vissa fall

Avgifterna kan under vissa förutsättningar sättas ned. Detta gäller vid verksamhet utomlands, för EU-advokat med försäkring i hemlandet, för äldre ledamot med låg nettointäkt samt vid sjukdom och föräldraledighet/tjänstledighet.

Om du vill att din avgift ska sättas ned, måste du varje år skicka en skriftlig ansökan om nedsättning till Advokatsamfundet. 

Här nedanför kan du läsa mer om de situationer som kan berättiga till nedsättning av avgiften. För mer information om nedsättning, kontakta Advokatsamfundets ekonomiavdelning, ekonomi@advokatsamfundet.se.

Verksamhet utomlands

Serviceersättningen kan under vissa förutsättningar nedsättas vid verksamhet utomlands. Detta fordrar dock att särskild ansökan inges årligen med intyg som visar att försäkringsskyddet i det land där verksamheten bedrivs minst motsvarar den försäkring som samfundets grundförsäkring ger. Under de förutsättningarna kan nedsättning medges till de belopp som anges nedan.

 • 600 kronor för jurist verksam utanför Norden samt jurist utanför Norden som har nyanställts under perioden 1 januari t.o.m. 1 juli.
 • 300 kronor för jurist verksam utanför Norden som har nyanställts under perioden 2 juli till 30 november.

EU-advokat med försäkring i hemlandet

En hos samfundet registrerad EU-advokat kan få nedsättning av serviceersättningen med belopp som motsvarar försäkringspremien. En förutsättning för detta är att vederbörande har en försäkring i hemlandet som minst motsvarar de obligatoriska försäkringarna.

Ansökan om nedsättning av avgiften ska i detta fall göras skriftligen till kansliet. Ansökan om nedsättning görs årligen. Till ansökningen ska fogas erforderlig utredning.

Äldre ledamot med låg nettointäkt

För ledamot som är 65 år eller äldre och som har låg nettoinkomst från advokatverksamhet (högst 150 000 kronor):

 • Årsavgift 690 kronor.
 • Serviceersättning 6 544 kronor.

Ansökan om nedsättning av avgiften ska i detta fall göras skriftligen till kansliet. Ansökan om nedsättning görs årligen. Till ansökningen ska fogas erforderlig utredning.

Sjukdom

För ledamot som tillfälligtvis är så sjuk att han eller hon inte förväntas kunna vara verksam som advokat:

 • Årsavgift 690 kronor.

För ledamot med längre sjukskrivningsperiod än 9 månader (till åtminstone 50 procent):

 • Årsavgift 3 450 kronor.

För ledamot/biträdande jurist med längre sjukskrivningsperiod än 9 månader (till åtminstone 50 procent):

 • Serviceersättning 6 544 kronor.

Ansökan om nedsättning av avgiften på grund av sjukdom ska göras skriftligen till kansliet. Ansökan om nedsättning görs årligen. Till ansökningen ska fogas erforderlig utredning.

Föräldraledighet/tjänstledighet

För ledamot som är föräldraledig mer än 9 månader

 • Årsavgift 3 450 kronor och serviceersättning 6 544 kronor.

För ledamot som är föräldraledig mer än ett helt kalenderår

 • Årsavgift 3 450 kronor och serviceersättning 0 kronor.

Beslut om eventuell nedsättning fattas när ledamoten åter är verksam.

För biträdande jurist som är föräldraledig eller tjänstledig mer än 9 månader

 • Serviceersättning 6 544 kronor.

För biträdande jurist som är föräldraledig eller tjänstledig mer än ett kalenderår

 • Serviceersättning 0 kronor.

Beslut om eventuell nedsättning fattas när den biträdande juristen åter är verksam.