Frågor och svar

På denna sida hittar du de vanligaste frågorna med tillhörande svar. Om du inte hittar den information du söker kan du alltid kontakta oss per telefon eller e-post.

Kostar det något att skicka in ett krav till Konsumenttvistnämnden?

Det kostar 100 kronor. Avgiften måste sättas in på bankgirokonto 404-4954 innan du skickar in ditt krav. Ange ditt namn och personnummer när du sätter in avgiften.

Vem kan skicka in ett krav till Konsumenttvistnämnden?

Enbart konsumenter kan skicka in krav till Konsumenttvistnämnden. En konsument är en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför den egna närings- eller yrkesverksamheten.

Kan ett dödsbo få hjälp med tvistlösning av Konsumenttvistnämnden?

Nej. Ett dödsbo är inte en konsument, utan en juridisk person, och kan därför inte få hjälp av Konsumenttvistnämnden.

Vad menas med att jag måste ha försökt uppnå en lösning i samförstånd med advokaten?

Du måste ha skrivit till din advokat och framfört dina klagomål och du måste har försökt lösa frågan i samförstånd med advokaten innan du kan vända dig till nämnden. Kan ni komma till lösning utan tvist är det bäst för alla inblandade. Det är viktigt att du sparar all kommunikation som rör detta eftersom det är du som måste visa att du försökt.

I samförståndslösningen ingår att advokaten måste tillåtas att vända sig till sitt försäkringsbolag för att se om frågan kan lösas inom ramen för försäkringsavtalet.

Först när det inte är möjligt att nå en lösning i samförstånd kan du vända dig till Konsumenttvistnämnden med ditt krav.

Behöver jag ett ombud för att skicka in ett krav till Konsumenttvistnämnden?

Nej, det finns inget ombudstvång. Du har dock rätt att ha ett ombud om du så önskar. Du kan närsomhelst under förfarandets gång anlita ett ombud. Det är viktigt att notera att det är du själv som får stå för ombudets kostnader.

Vad är det för skillnad mellan prövning i allmän domstol och prövning i Konsumenttvistnämnden?

I Konsumenttvistnämnden är förfarandet enbart skriftligt. Det finns ingen möjlighet att höras muntligen eller att åberopa muntlig bevisning. I allmän domstol är förfarandet muntligt och det finns möjlighet att åberopa muntlig bevisning.

Handläggningen i Konsumenttvistnämnden sker under sekretess, medan handläggning i allmän domstol som regel är offentlig. Konsumenttvistnämnden kan dock besluta att publicera vissa principiella beslut i anonymiserad form.

I Konsumenttvistnämnden kan du aldrig bli betalningsskyldig för motpartens kostnader. I allmän domstol blir den part som förlorar som huvudregel betalningsansvarig för motpartens kostnader.

Beslut från Konsumenttvistnämnden är bindande för advokaten. I allmän domstol är domar bindande för bägge parter.

Som huvudregel får du beslut från Konsumenttvistnämnden inom 90 dagar från avslutad skriftväxling. I allmän domstol kan det ta längre tid.

Är jag bunden av mitt krav eller kan jag återkalla mitt ärende?

Du kan när som helst återkalla ditt ärende. Du behöver bara meddela nämnden detta.

Hur fort får jag reda på om Konsumenttvistnämnden tar upp mitt ärende?

Inom tre veckor från det att Konsumenttvistnämnden har mottagit ditt kompletta krav kommer du att få reda på om nämnden kan ta upp ditt ärende till prövning. Om Konsumenttvistnämnden begär komplettering är det därför viktigt att du kompletterar ditt krav inom given tidsfrist.

På vilka grunder kan mitt krav avvisas av nämnden?
Får jag tillbaka min ansökningsavgift om mitt ärende avvisas?

Nej.

Vad gör jag om jag inte är nöjd med beslutet?

Du som konsument kan vända dig till allmän domstol med ditt krav om du inte är nöjd med Konsumenttvistnämndens beslut.

Är det inte advokater som sitter i Konsumenttvistnämnden? Hur kan det vara bra för mig?

Konsumentintresset är lika väl representerat i nämnden som advokatintresset. Det är en opartisk nämnd som ger en rättvis prövning. Nämnden har inrättats i enlighet med ett EU-direktiv och har genomgått en prövning av Kammarkollegiet för att bli godkänd.

Vad är det för skillnad mellan att anmäla till disciplinnämnden och skicka in ett krav till Konsumenttvistnämnden?

Konsumenttvistnämnden prövar arvodestvister och andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå. Konsumenttvistnämnden kan här besluta om arvode ska sättas ner efter en skälighetsbedömning.

Disciplinnämnden prövar frågor huruvida en advokat brutit mot reglerna om god advokatsed. Om en konsument är missnöjd med sin advokat och anser att advokaten inte iakttagit god advokatsed i sin verksamhet kan en konsument anmäla advokaten till disciplinnämnden. Om disciplinnämnden anser att en advokat har brutit mot god advokatsed kan nämnden besluta att tilldela advokaten en disciplinär påföljd. Påföljderna är erinran, varning (ev. med straffavgift) och i de allvarligaste fallen uteslutning. Disciplinnämnden har även en möjlighet att göra enbart ett uttalande. Frågor rörande arvode kan enbart prövas utifrån ett advokatetiskt perspektiv och kan således inte leda till nedsättning av arvodet.  För mer information om disciplinnämnden se https://www.advokatsamfundet.se/Advokatsamfundet/Disciplinnamnd/ 

Vad gör jag om min advokat vägrar följa ett beslut från Konsumenttvistnämnden?

Du kan inleda ett disciplinärende mot advokaten. Vänd dig då till Advokatsamfundets disciplinnämnd, på https://www.advokatsamfundet.se/Advokatsamfundet/Disciplinnamnd/ 

Vad är ett skäligt advokatarvode?

Det går inte att ange någon prislista för advokattjänster. Det finns ingen fast taxa som gäller för alla advokater. I sitt arvode väger advokaten in en mängd faktorer, bland annat hur lång tid ditt ärende kommer att ta och hur komplicerat det är. Enligt de vägledande reglerna för god advokatsed ska det arvode en advokat debiterar vara skäligt.

Har du någon annan fråga?

Kontakta då Konsumenttvistnämnden på konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se

Välkommen till Advokatsamfundet! Webbplatsen är tyvärr inte optimerad för Internet Explorer. Du behöver en modernare webbläsare om du ska kunna ta del av hela vårt innehåll på webbplatsen.