Uppdragslistor, erfarenhet och meriterande kurser

1. Bakgrund

Efter en försöksperiod infördes uppdragslistor för domstolsförordnanden för hela landet den 1 juni 2015. Dessförinnan hade varje domstol sin egen lista. Det saknades en enhetlig tillämpning av dessa listor. Varje domstol hade bland annat sina egna principer för vilka som fick skriva upp sig på listan.

De nu aktuella uppdragslistorna tillkom efter önskemål såväl från domstolarna i Stockholmsområdet som från ett stort antal ledamöter runt om i landet. Domstolarna önskade ett beslutsstöd vid förordnande av exempelvis offentlig försvarare, målsägandebiträde och offentligt biträde. Advokaterna ansåg att rättviseskäl talade för att samfundet tillhandahöll listor, som domstolarna skulle hålla sig till såvida inte en namngiven advokat var begärd eller särskilda omständigheter föranledde frångående av listorna. Advokaterna ansåg att jurister på de större advokatbyråerna med inriktning brottmål gynnades. När man ringde från domstolen och sökte advokat NN för ett förordnande och denne hade förhinder gick frågan till annan advokat på samma byrå. Man hävdade att det var mycket svårt att få uppdrag som offentlig försvarare om man inte var på en stor byrå. Vidare hävdades att kvinnor valdes bort när det gällde förordnande av försvarare.

Genom införandet av uppdragslistor kan advokat och biträdande jurist via medlemsregistret på sitt personkort göra intresseanmälan till tingsrätt, förvaltningsrätt och migrationsdomstol för att bli förordnad inom en viss uppdragstyp. Om intresseanmälan är gjord syns denna/dessa vid sökning i uppdragslistorna för domstolsförordnande, vilka är listade per domstol och uppdragstyp.

 

Efter införandet av uppdragslistorna anmälde ett mycket stort antal advokater och biträdande jurister sitt intresse för olika uppdrag. Många saknade all erfarenhet från den uppdragstyp för vilken anmälan gjorts. Några särskilda villkor för att kunna göra intresseanmälan till uppdragslistorna finns inte, förutom när det gäller uppdrag som särskild företrädare för barn, där det uttryckligen anges att särskild erfarenhet eller utbildning erfordras. Det finns med andra ord ingen garanti för att en viss advokat eller biträdande jurist som anmält intresse för domstolsuppdrag verkligen har erforderlig kompetens.

Domstolarna började tillämpa listorna noggrant i bokstavsordning. Hade advokaten förhinder när en fråga ställdes om förordnande av visst uppdrag gick erbjudandet till nästa namn på listan. Detta ledde till att skickliga advokater med lång erfarenhet inom ett visst område blev förbigångna av andra advokater med ingen eller kortare erfarenhet. Trots att det är i strid med Vägledande regler om god advokatsed att åta sig uppdrag som man saknar erforderlig kompetens att utföra finns dessvärre flera exempel på att så skett, vilket fått allvarliga konsekvenser.

De större advokatbyråerna med brottmålsinriktning hävdade att de förlorade en stor mängd uppdrag och att de till följd därav inte ansåg sig kunna anställa biträdande jurister i framtiden. Några hävdade att de avstått från att nyanställa till följd av den nya tillämpningen med uppdragslistor. En sådan utveckling vore olycklig, då brottmålsbyråerna utgör en mycket viktig och god grund för biträdande jurister att lära sig yrket och hantverket.

I anledning av de ovan redovisade problemen kontaktades Advokatsamfundet av ledamöter, åklagare och domstolar som påtalade problemet med att advokater anmälde intresse för offentliga försvar trots att de saknade såväl kunskap som erfarenhet. Domstolarna och advokaterna efterfrågade hjälp från Advokatsamfundet med att kunna urskilja lämpliga advokater med erforderlig kompetens för respektive förordnandetyp. 

 

Efter samråd med Advokatsamfundet och representanter för olika uppdragstyper antog bl.a. tingsrätterna i Stockholmsområdet riktlinjer för fördelning av vissa uppdrag. Advokatsamfundet åtog sig samtidigt att ta fram uppgifter som skulle kunna förbättra underlaget för domstolarna vid förordnande av advokat eller biträdande jurist.

Advokatsamfundet introducerade, i syfte att tillgodose detta, som måste uppfattas som ett legitimt behov, meriterande kurser s.k. diplomkurser. Dessa är avsedda att komplettera de befintliga uppdragslistorna för domstolsförordnanden. 

 

Efter en genomgången ”diplomkurs” inom ramen för Advokatsamfundets utbildningsverksamhet blev en markör i Advokatsamfundets kursbokningssystem synlig i uppdragslistorna. Om en domstol sökte på en viss uppdragstyp, t.ex. ”Offentlig försvarare alla uppdrag”, så fick en advokat eller biträdande jurist som gått den kurs som markerats som ”diplomkurs”, i det här fallet Brottmålskurs 1 och 2, och som anmält sig för uppdrag till aktuell domstol och uppdragstyp, en ”diplommarkering” bredvid sitt namn i form av en ”hatt”. 

2. Kritik

Systemet med diplomkurser och hattar väckte starka reaktioner hos många ledamöter. Kritik har framförts i skilda hänseenden. Många av de invändningar som framförts har adresserats inför introduktionen av diplomkurserna. En sådan var tidsfaktorn. Vi valde t.ex. att redovisa genomgångna kurser fem år tillbaka. Detta kan man givetvis ha olika uppfattningar om, men vi fastnade för att det var en rimlig avvägning. En annan var att biträdande jurister som genomgått diplomkurs kom före sin principal som inte gått av samfundet anordnad diplomkurs i uppdragslistan. Kritik har också framförts att erfarna advokater, som inte genomgått någon av Advokatsamfundet anordnad diplomkurs, men väl av andra utbildningsinstitut likvärdiga kurser, inte får någon hatt m.m.

Ovanstående ledde till en utredning och komplettering av meritsystemet enligt nedan.

3. Reviderade listor

Problemen är huvudsakligen hänförliga till Stockholm. Där påverkas framför allt de advokater som inte är begärda. På de mindre domstolarna är kunskapen normalt god om advokaterna och deras lämplighet för olika förordnanden.

Frågan om domstolslistornas utformning diskuterades vid styrelsemötet den 26 januari 2018. Vid ett möte med lagmännen i Stockholmsområdet och erfarna brottmålsadvokater den 5 februari 2018 diskuterades hur domstolarna tillämpar listorna och diverse förslag på hur systemet med hattarna kan utvecklas för framtiden.

Vid mötet framkom att i cirka 50 procent av alla brottmål är viss försvarare begärd. Cirka 30 procent avser allvarlig, ovanlig eller komplicerad brottslighet m.m., som tilldelas försvarare med särskild erfarenhet enligt de av domstolarna fastställda riktlinjerna och med frångående av listorna. I cirka 20 procent av de cirka 72 000 förordnandena tilldelas den misstänkte försvarare enligt uppdragslistorna.

Enligt uppgift från de lagmän som deltog vid mötet har antalet advokater som antecknat sig för uppdrag som exempelvis offentlig försvarare ökat betydligt. Som exempel kan nämnas att 700 advokater har anmält intresse bara vid Nacka tingsrätt för sådant uppdrag.

Frågan bereddes och ett reviderat förslag presenterades på ett andra möte den 21 februari 2018 med en utökad krets av erfarna brottmålsadvokater och två av lagmännen i Stockholmsområdet. Mötesdeltagarna gavs därefter möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget. Härutöver har ett antal ledamöter som inte deltog i mötena inkommit med synpunkter.

Slutsatsen efter mötena och en sammanvägd bedömning av inkomna synpunkter är att såväl uppdragslistorna, som systemet med diplomkurser och hattar ska finnas kvar. Systemet ska utvecklas enligt vad som närmare framgår nedan, bl.a. ska andra utbildningar än Advokatsamfundets egna vara meriterande. Vidare ska erfarenhet för uppdragstypen kunna anges. Markeringarna för erfarenhet och kurser kommer att visas i uppdragslistorna för domstolsförordnanden.

4.1 Erfarenhet

Det ska vara möjligt att erhålla meritmarkeringar för erfarenhet, vilka visas i uppdragslistan som kugghjul. Som mest ska det vara möjligt att erhålla tre sådana markeringar per uppdragstyp enligt följande. För att kvalificera för varje ny nivå krävs att en kombination av visst antal arbetade år och visst antal uppdrag inom uppdragstypen är uppfyllda samtidigt.

 

Offentlig försvarare:

 • Minst 2 års erfarenhet av uppdrag som försvarare och minst 20 huf = 1 kugghjul
 • Minst 4 års erfarenhet av uppdrag som försvarare och minst 100 huf, varav 25 med frihetsberövad/häktad klient = 2 kugghjul
 • Minst 6 års erfarenhet av uppdrag som försvarare och minst 300 huf, varav 50 med frihetsberövad/häktad klient = 3 kugghjul

Stora brottmål måste behandlas på särskilt sätt. Som huvudregel ska var 15:e huf-dag anses motsvara 5 huf. Särskilda omständigheter kan dock motivera ett avsteg från huvudregeln. Som exempel kan nämnas mycket stora mål där huvudförhandlingstiden är begränsad i förhållande till den totala arbetsinsatsen. Ett annat exempel är att vissa av de försvarare som uppträder i de stora målen mycket sällan har häktningsförhandlingar. I de fall som avviker från huvudregeln enligt ovan ska generalsekreteraren efter anmälan från berörd advokat pröva omständigheterna i det enskilda fallet.

Målsägandebiträde:

 • Minst 2 års erfarenhet av brottmål och minst 20 huf = 1 kugghjul
 • Minst 4 års erfarenhet av brottmål och minst 75 huf = 2 kugghjul
 • Minst 6 års erfarenhet av brottmål och minst 125 huf = 3 kugghjul

Särskild företrädare för barn:

 • Minst 2 års erfarenhet av brottmål och minst 10 förordnanden = 1 kugghjul
 • Minst 4 års erfarenhet av brottmål och minst 30 förordnanden = 2 kugghjul
 • Minst 6 års erfarenhet av brottmål och minst 50 förordnanden = 3 kugghjul

Offentliga biträden (migration):

 • Minst 2 års erfarenhet av migration och minst 20 utredningar/förhandlingar = 1 kugghjul
 • Minst 4 års erfarenhet av migration och minst 50 utredningar/förhandlingar = 2 kugghjul
 • Minst 6 års erfarenhet av migration och minst 100 utredningar/förhandlingar = 3 kugghjul

Offentliga biträden (tvångsmål):

 • Minst 2 års erfarenhet av tvångsmål och minst 10 förordnanden = 1 kugghjul
 • Minst 4 års erfarenhet av tvångsmål och minst 30 förordnanden = 2 kugghjul
 • Minst 6 års erfarenhet av tvångsmål och minst 50 förordnanden = 3 kugghjul

Användaren registrerar och ”tänder” ett eller flera kugghjul själv på sitt personkort baserat på att kriterierna enligt ovan är uppfyllda. Detta görs på heder och samvete och med information om att kontroll kan ske.  

 

Användaren ska själv kunna ändra markeringar för erfarenhet om någon uppgift blivit felaktigt registrerad.

 

Erfarenhet som ligger mer än åtta år tillbaka i tiden kan inte tillgodoräknas. Meriterande erfarenhet som är registrerad enligt ovanstående kriterier försvinner dock inte ur systemet på grund av att viss tid har gått.

 

4.2 Utbildning

Det ska vara möjligt att erhålla en meritmarkering för utbildning enligt följande kriterier:

Offentlig försvarare: 30 kurstimmar

Samtliga övriga uppdragstyper: 12 kurstimmar

 

Även andra utbildningar än de som anordnas av Advokatsamfundet/Advokatakademien ska kunna tillgodoräknas.

För att sådan utbildning ska kunna tillgodoräknas ska den uppfylla de krav som framgår av 2.1 i riktlinjer för professionell vidareutbildning. Därtill ska utbildningen vara ägnad att medföra nytta för den uppdragstyp som respektive domstolslista avser. Utbildningen ska dokumenteras med intyg från arrangören.

Det ska vara möjligt att tillgodoräknas en och samma kurs under högst två uppdragstyper. Till exempel kan kurstimmar för Advokatakademiens kurs Brottmålskurs 1 räknas mot uppdragstyp Offentlig försvarare och uppdragstypen Målsägandebiträde.

 

Utbildning som ligger mer än fem år tillbaka i tiden kan inte tillgodoräknas.  Meriterande utbildning som är registrerad försvinner dock inte ur systemet på grund av att viss tid har gått.

 

Utbildning som genomförts av Advokatsamfundet/Advokatakademien tillgodoräknas advokaten eller biträdande juristen automatiskt. Annan utbildning måste användaren själv registrera på sitt personkort, med angivande av kurs, arrangör, datum och antal utbildningstimmar. Detta görs på heder och samvete och med information om att kontroll kan ske. Det ska inte gå att registrera mindre kursenhet än 2 timmar.

Användaren väljer arrangör från en dropdown-lista som innehåller de största utbildningsarrangörerna. Saknas en arrangör i listan anges den med fritext.

Användaren ska själv kunna ändra markeringar för utbildning om någon uppgift blivit felaktigt registrerad.

Antal timmar från Advokatsamfundets/Advokatakademiens kurser (vilka hämtas automatiskt) och timmar från andra arrangörers kurser (vilka användaren själv registrerat) summeras automatiskt och ”kurshatten” tänds då 30 kurstimmar (Offentlig försvarare) respektive 12 kurstimmar (alla övriga uppdragstyper) uppnåtts. 

 

4.3 Sortering

Listorna ska i normalläge vara i bokstavsordning, men det ska finnas möjlighet att sortera på en kombination av erfarenhet och utbildning. Advokater visas före biträdande jurister.

 

5. Registrering av meriterande erfarenhet och utbildning

Registrering av meriterande erfarenhet görs här (inloggning krävs)

Registrering av meriterande utbildning görs här (inloggning krävs)

Här finns uppdragslistorna för domstolsförordnanden