Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Beslut

Nedan publiceras vissa beslut från Konsumenttvistnämnden i anonymiserad form.

Beslut 2022

KT-2022/0253

Konsumenten har inte framställt något annat krav till advokaten än en precisering av arvodet. Därmed kan konsumenten inte anses ha gjort vad som krävs för att ha försökt uppnå en lösning i samförstånd med advokaten. Ärendet avvisas.

Läs beslutet

KT-2021/2269

Advokaten har haft uppdrag som god man enligt samäganderättslagen. Advokaten påstod inte att han hade informerat om principerna för sin debitering eller sina faktureringsrutiner. Advokaten ansågs därmed inte ha visat att tillämpat timarvode var skäligt. Nämnden gjorde bedömningen att advokaten bara hade rätt till ett timarvode motsvarande timkostnadsnormen och satte ned arvodet i enlighet med det.

Läs beslutet

Beslut 2021

KT-2021/0023

Advokaten har haft uppdrag att som god man enligt samäganderättslagen sälja en fastighet. Advokatens redovisning av arbetet har varit bristfällig. Nedsättning av faktura.

Läs beslutet

Beslut 2020

KT-2020/1273

Konsumenten har vänt sig till Konsumenttvistnämnden mer än ett år efter det att denne skriftligen framställt klagomål över faktureringen till Advokaten. Kravet har avvisats då det inte ansågs föreligga synnerliga skäl, trots de uppgifter som kommit fram om den trafikolycka Konsumenten varit med om.

Läs beslutet

KT-2019/2046

Advokat som har förordnats till bodelningsförrättare av domstol har inte vid antagandet av uppdraget eller vid den inledande kontakten med konsumenterna informerat om tillämpat timarvode. Debiterat timarvode har beräknats utifrån tillämplig timkostnadsnorm. Nedsättning av faktura.

Läs beslutet

Beslut 2019

KT-2019/0007

Advokaten har ingått ett avtal om fast arvode med konsumenten. Arvodet har bedömts uppenbart oskäligt med hänsyn till det avtalade uppdragets omfattning, art och svårighetsgrad. Nedsättning av faktura.

Läs beslutet

KT-2018/2349

Advokaten borde ha kontrollerat att konsumentens rättsskyddsförsäkring kunde tas i anspråk innan hon påbörjade sitt arbete och borde ha insett att konsumenten utgick från att rättsskydd kunde nyttjas i ärendet. Nedsättning av faktura.

Läs beslutet

KT-2019/0171

Advokaten hade upprättat dels en bouppteckning, dels ett förslag på bodelning och arvskifte. Kostnaden för advokatens arbete med bouppteckning hade belastat dödsboet, och arvodet avseende bodelning samt arvskifte debiterades konsumenten. Advokaten ansågs inte ha visat att han upplyst konsumenten om att hon personligen skulle debiteras för arbetet med bodelning och arvskifte samt att det därmed inte var visat att det kommit till stånd ett uppdrags­förhållande mellan advokaten och konsumenten. Konsumenten var därmed inte betalningsskyldig för fakturan.

Läs beslutet

Beslut 2018

KT-2018/0705

Advokat hade skriftligen upplyst konsumenter om att vinnande part får sina rättegångskostnader betalda. När konsumenterna vann målet framställde advokaten krav mot konsumenterna motsvarande advokatens arvode med avdrag för det arvode som tingsrätten bedömt skäligt och som motparten betalat. Advokaten ansågs inte ha visat att hon hade informerat sina klienter om risken att få stå för den del av arvodet som domstolen inte bedömer är skäligt. Nedsättning.

Läs beslutet

KT-2018/0901

Konsument ansågs ha gett advokat i uppdrag att utföra arbete för konsumentens räkning. Avslag.

Läs beslutet

Beslut 2016

KT-2016/0977

Advokat debiterade förhållandevis stort antal timmar i ärende utan att ärendet ens varit utsatt till huvudförhandling. Advokaten borde ha insett att kostnaderna, i vart fall inte slutligen, skulle komma att stå i rimlig proportion till tvisteföremålets värde. Det har varit påkallat för advokaten att klargöra detta för Konsumenterna, något som nämnden inte anser att Advokaten har gjort. 

Advokaten hade inte heller upplyst Konsumenterna på ett tillräckligt tydligt sätt att de skulle kunna komma att stå för kostnad för rättsutredning själva eftersom detta normalt inte täcks av rättsskyddsförsäkring. Nedsättning.

Läs beslutet

KT-2016/0962

Konsumenten hade till stor del själv bidragit till att skriftväxlingen i ärendet varit omfattande och till att Advokaten fått lägga ned betydande tid i ärendet. Advokaten har dock, med tanke på Konsumentens inställning från början, haft att extra tydligt påpeka för Konsumenten att hans agerande varit kostnadsdrivande och till mindre nytta för hans sak. Detta har advokaten inte gjort. Nedsättning.

Läs beslutet

KT-2016/0999

De åtgärder som Advokaten utfört har varit påkallade för att tillvarata Konsumentens rätt. Nämnden anser även att det debiterade arvodet om 5 000 kronor med hänsyn till uppdragets omfattning, art och det arbete som lagts ned är skäligt. Avslag.

Läs beslutet

KT-2016/0651

Tidsåtgången som redogjorts för var rimlig i förhållande till arbetsuppgifternas art, omfattning och svårighetsgrad. Avslag.

Läs beslutet

KT-2016/0610

Advokat har debiterat 2 500 kronor för gångtid till och från möte. Konsumenttvistnämnden anser att advokaten varit skyldig överväga vilka andra och för konsumenten mindre kostsamma alternativ i fråga om färdsätt som funnits att tillgå. Övrigt arvode skäligt. Viss nedsättning av faktura.

Läs beslutet

KT-2016/0568

Advokat har inte haft rätt att debitera för fler timmar än vad som angetts i kostnadsräkningar till domstolarna. Advokat åläggs betala till konsument.

Läs beslutet

KT-2016/0792

Advokat som inte gjort förbehåll att timkostnad kan komma att ändras har inte haft rätt att debitera en högre timkostnad än den ursprungliga. Nedsättning av faktura.

Läs beslutet

KT-2016/0952

Konsument inkom med skadeståndskrav till Konsumenttvistnämnden av sådan komplex art att prövningen inte kan ske snabbt och effektivt och lämpar sig därför inte för ett förenklat förfarande. Avvisning.

Läs beslutet

KT-2016/1203

Konsument hävdade att advokat utlovat att hon endast skulle betala för två timmars rådgivning. Konsumenttvistnämnden ansåg att det inte var visat att något avtal om fast pris förelegat. Av utredningen framgick vidare att det debiterade arvodet om 6 615 kronor med hänsyn till uppdragets omfattning, art och det arbete som lagts ned var skäligt. Avslag.

Läs beslutet