Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Regler som används i förfarandet

Konsumenttvistnämnden prövar ärendet utifrån allmänna rättsregler och Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed. Av de vägledande reglerna om god advokatsed framgår exempelvis hur advokaters arvode ska bestämmas.

I punkten 4.1.1 i de vägledande reglerna om god advokatsed står följande: Det arvode som en advokat debiterar skall vara skäligt.

I punkten 4.1.2 i de vägledande reglerna om god advokatsed står följande: Vid bedömning av vad som är skäligt arvode för ett uppdrag får beaktas vad som avtalats med klienten, uppdragets omfattning, dess art, svårighetsgrad och bedydelse, liksom advokatens skicklighet, arbetets resultat och andra sådana omständigheter.