Språk
Förfarandet inför Konsumenttvistnämnden genomförs på svenska.

Skriftlighet
Förfarandet är skriftligt. Konsumenttvistnämnden tar inte emot muntlig bevisning. Parterna får inte närvara vid Konsumenttvistnämndens sammanträden.

Förfarandets kostnad
Avgiften för att skicka in ett krav till Konsumenttvistnämnden är 100 kr. Parterna betalar sina egna kostnader i förfarandet. Du kan således aldrig bli betalningsansvarig för advokatens kostnader och advokaten kan aldrig bli betalningsansvarig för dina kostnader.

Måste jag ha ett ombud?
Det finns inget ombudskrav, men du får närsomhelst under förfarandets gång anlita ett ombud om du så skulle önska. Det är viktigt att notera att det är du själv som får betala kostnader för ditt ombud och att du därför inte kan kräva ersättning för ombudskostnader från advokaten.

Bundenhet?
Advokater är skyldiga att medverka till förfarandet inför Konsumenttvistnämnden. Du som konsument kan välja att avbryta ärendet närsomhelst under förfarandets gång. Detta görs genom ett meddelande till Konsumenttvistnämnden.

Hur lång tid tar det?
Beslut ska normalt fattas inom 90 dagar från det att skriftväxlingen är avslutad. Om det är nödvändigt med hänvisning till ärendets karaktär kan dock tiden förlängas. Om så sker, kommer parterna att få information om detta.

Förfaranderegler
Se Advokatsamfundets stadgar §§ 47 och 51–69. Dessa finns här: https://www.advokatsamfundet.se/Advokatsamfundet/Stadgar-for-Sveriges-advokatsamfund/

Avvisning måste ske inom tre veckor från det att ditt krav kom in till Konsumenttvistnämnden. Beslut från Konsumenttvistnämnden kan inte överklagas. Advokater är skyldiga att medverka i förfarandet och är bundna av besluten. Du som konsument kan närsomhelst under förfarandets gång återkalla ditt krav. Du som konsument är inte heller bunden av beslut utan kan välja att få ditt krav prövat av allmän domstol.

Verksamhetsrapporter
Konsumenttvistnämnden har publicerat verksamhetsrapporter som finns på webbplatsen.

Klagomål från EU-plattformen
Konsumenttvistnämnden tar emot och behandlar krav som vidarebefordras från den europeiska onlineplattformen.
Läs mer om EU-plattformen »

Skriftlig information om Konsumenttvistnämnden på ett varaktigt medium 
Om någon önskar få information om Konsumenttvistnämnden i PDF-format, går det att ladda ner en sådan här: PDF Konsumenttvistnämnden