57 §

Konsumenttvistnämnden ska pröva tvister mellan en konsument och en advokat eller advokatbyrå om en tjänst som advokaten eller advokatbyrån tillhandahållit konsumenten.

58 §

Med konsument avses en fysisk person som agerar för ett ändamål som faller utanför den egna närings- eller yrkesverksamheten.

59 §

En konsument kan skriftligen begära prövning av ett ärende, efter att ha betalat en ansökningsavgift som Advokatsamfundet bestämmer.

60 §

Advokaten och i förekommande fall advokatbyrån är skyldig att medverka i Konsumenttvistnämndens prövning, om en lösning i samförstånd inte har kunnat uppnås.

Konsumenttvistnämnden får anmäla andra anspråk än arvode till advokatens försäkringsbolag.

61 §

Konsumenttvistnämnden prövar inte ett ärende om

– konsumenten inte har försökt uppnå en lösning i samförstånd med advokaten,

– värdet av det som yrkas understiger 1 000 kronor,

– värdet av det som yrkas överstiger 200 000 kronor,

– ärendet kommer in senare än ett år efter det att konsumenten skriftligen framställde klagomålet till advokaten, såvida det inte finns synnerliga skäl,

– ärendet inleds av okynne eller saknar grund,

– den komplettering som nämnden begärt inte kommer in från konsumenten,

– utredningen är bristfällig och det inte går att avhjälpa bristen,

– ärendet med hänsyn till nämndens arbetsformer inte lämpar sig för prövning av nämnden eller allvarligt skulle förhindra nämnden från att fungera effektivt, eller

– ärendet handläggs eller är avgjort av domstol.

62 §

Om det redan av innehållet i ett ärende framgår att tvisten enligt någon av grunderna i 61 § inte kan behandlas, ska Konsumenttvistnämnden tillhandahålla båda parterna ett motiverat beslut om avvisning inom tre veckor från det att ärendet togs emot. Om någon grund för avvisning enligt 61 § framkommer senare under handläggningen av ärendet, ska beslut om avvisning fattas så snart som möjligt.

63 §

I ärenden hos Konsumenttvistnämnden ska den advokat som ärendet rör ges tillfälle att inkomma med ett skriftligt yttrande, om inte särskilda omständigheter motiverar något annat.

64 §

Förfarandet inför Konsumenttvistnämnden är skriftligt.

65 §

Konsumenttvister ska avgöras inom 90 dagar från det att de är färdiga för beslut. Konsumenttvistnämnden ska skriftligen underrätta parterna när ett ärende är färdigt för beslut.

Om en tvist är komplicerad kan tiden för avgörande enligt första stycket förlängas. I sådana fall ska parterna underrättas om detta och om hur lång tid det kan förväntas ta att pröva tvisten.

66 §

Ett ärende kan förklaras vilande av Konsumenttvistnämnden om tvisten prövas hos advokatens försäkringsgivare.

67 §

Parterna svarar för sina egna kostnader för förfarandet.

68 §

Beslut från Konsumenttvistnämnden ska vara skriftliga och motiverade.

Konsumenttvistnämndens beslut kan inte överklagas.

 

« Om Konsumenttvistnämnden Om straffavgiftsnämnden »