Häftet Konsumenttvistnämndens verksamhet 2018 innehåller en detaljerad redovisning av nämndens verksamhet under året, med bland annat redogörelser för ett urval av de ärenden som nämnden har behandlat.

Konsumenttvistnämnden tog emot 74 krav under 2018. Det är fyra fler än under 2017, då 70 krav mottogs. Slutligt beslut har meddelats i 84 ärenden, varav 62 ärenden har prövats i sak och 22 ärenden har avvisats eller avskrivits. Samtliga ärenden som har prövats i sak har avsett begäran om nedsättning av arvode. I 19 fall har konsumentens begäran om nedsättning bifallits eller delvis bifallits och i 43 fall har konsumentens begäran avslagits.

Konsumenttvistnämnden har haft tio sammanträden under 2018. Alla utom ett av nämndens beslut har varit enhälliga.

Klienter som är konsumenter ges möjlighet att, på ett enkelt och effektivt sätt, få ett krav mot en advokat eller advokatbyrå prövat. Konsumenttvistnämndens sammansättning och arbetssätt är reglerade i Advokatsamfundets stadgar samt i de vägledande reglerna om god advokatsed.

Förfarandet inför Konsumenttvistnämnden är skriftligt och prövningen görs under sekretess. Advokater är skyldiga att informera klienter om Konsumenttvistnämnden, både allmänt och när det uppstår en tvist. Advokater är också skyldiga att medverka i nämndens prövning och är bundna av nämndens beslut.

Nämnden består av fem ledamöter jämte fem suppleanter: två advokater, två företrädare för konsumentintresset och en före detta ordinarie domare. Nämnden utses av Advokatsamfundets styrelse.