Konsumenttvistnämnden prövar inte alla tvister.

Konsumenttvistnämnden prövar tvister mellan en konsument och en advokat eller advokatbyrå om en tjänst som advokaten eller advokatbyrån tillhandahållit konsumenten.

Om du har kommit fram till att du är konsument, att problemet rör en advokattjänst, att du skriftligen har klagat till din advokat och att någon lösning i samförstånd inte har kunnat uppnås, då bör du vara medveten om att det finns tvister som Konsumenttvistnämnden ändå inte prövar.

Nämnden kommer inte att pröva tvisten om:

  • du inte har försökt uppnå en lösning i samförstånd med advokaten,
  • värdet av vad som begärs understiger 1 000 kronor,
  • värdet av vad som begärs överstiger 200 000 kronor,
  • ditt krav kommer in senare än ett år efter det att du skriftligen framställde ett klagomål till advokaten såvida inte synnerliga skäl föreligger,
  • ärendet inleds av okynne eller kravet saknar grund,
  • du skickat in ett ofullständigt krav och nämnden begärt en komplettering som du inte gett in,
  • utredningen är bristfällig och det inte går att avhjälpa bristen,
  • tvisten med hänsyn till nämndens arbetsformer inte lämpar sig för prövning av nämnden eller allvarligt skulle förhindra nämnden från att fungera effektivt, eller
  • tvisten redan handläggs eller är avgjord av domstol.

Tvisten kommer heller inte att prövas om du inte betalar avgiften om 100 kronor eller om nämnden redan har prövat tvisten. Nämnden kommer heller inte att pröva tvister som redan är föremål för prövning hos advokatens försäkringsgivare.

Konsumenttvistnämnden prövar inte tvist som har uppstått före den 11 januari 2016.

Klicka här om du vill ha förklaringar till ovanstående punkter

Om inget av ovanstående föreligger, kan du gå vidare till steg 2 – Hur man skickar in ett krav

Om du har frågor rörande detta kontakta nämnden per e-post konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se eller telefon 08-459 03 00.