Förfarandet inför Konsumenttvistnämnden är skriftligt. Parterna har inte rätt att närvara vid Konsumenttvistnämndens sammanträden.

Det första steget i handläggningen är att nämnden måste pröva huruvida nämnden kan ta upp ditt krav. Det finns ett antal avvisningsgrunder. Om någon av dessa grunder föreligger kan nämnden inte ta upp ditt ärende till prövning. 

Om nämnden inte prövar tvisten:

Om Konsumenttvistnämnden inte kan pröva tvisten har du rätt att få ett motiverat beslut om detta. Om det redan i början av handläggningen framgår att ditt krav inte kan prövas har du rätt att få beslutet inom tre veckor från det att nämnden mottog ditt krav.

Ibland kan nämnden behöva kompletterande uppgifter för att kunna avgöra om ditt krav kan prövas eller inte. Det är då viktigt att du svarar nämnden inom angiven tidsfrist.

Om nämnden prövar tvisten:

Om Konsumenttvistnämnden prövar tvisten kommer du att få ett brev med besked om detta. Nämnden kan även i detta skede begära kompletteringar om något är oklart.

När ditt krav är komplett kommer det att skickas över till advokaten för yttrande. Du kommer att få del av advokatens yttrande och ges tillfälle att yttra dig över vad advokaten anfört.

När ett ärende är färdigt för avgörande kommer parterna att underrättas om detta. Beslut ska normalt fattas inom 90 dagar från det att skriftväxlingen är avslutad. Om det är nödvändigt på grund av ärendets karaktär får handläggningstiden förlängas. Parterna kommer då informeras om att tidsfristen förlängs och om när de kan förvänta sig att få Konsumenttvistnämndens beslut.

Konsumenttvistnämnden består av fem ledamöter. Nämnden är dock beslutsför med tre ledamöter närvarande. Oavsett om tvisten avgörs av fem eller tre ledamöter ska lika antal ledamöter representera advokat- och konsumentintresset.

Konsumenttvistnämndens beslut är skriftliga och motiverade.

Viktig information

 • Om du skickat in kravet för någon annans räkning måste du ge in en fullmakt som visar att du har rätt att företräda personen.
 • Förfarandet vid Konsumenttvistnämnden är skriftligt. Parterna har inte rätt att närvara vid Konsumenttvistnämndens sammanträden och nämnden kan inte hålla förhör med parter eller vittnen.
 • Du är inte skyldig att ha ett ombud men får anlita ombud när som helst under förfarandets gång. Om du anlitar ett ombud får du stå för kostnaderna själv.
 • Om samma tvist initieras hos advokatens försäkringsgivare under handläggningens gång kan Konsumenttvistnämnden vilandeförklara ärendet till dess att försäkringsärendet är avslutat. Om advokaten inte har anmält tvisten till sin försäkringsgivare kan nämnden göra detta.
 • Konsumenttvistnämnden grundar sitt beslut på det skriftliga material som parterna har skickat in. Nämnden inhämtar inte själv någon utredning i ärendet.
 • Handläggningen vid Konsumenttvistnämnden sker under sekretess. Handlingar, inklusive beslut, blir inte offentliga handlingar. Konsumenttvistnämnden får dock bestämma att beslut av nämnden helt eller delvis ska offentliggöras. Beslut som publiceras kommer att publiceras i anonymiserad form.
 • Parterna står själva för sina kostnader för förfarandet vid Konsumenttvistnämnden.
 • Du kan när som helst återkalla ditt krav.
 • Advokater är skyldiga att medverka i förfarandet vid Konsumenttvistnämnden.
 • Du är inte förhindrad att vända dig till domstol med ditt krav.
 • Konsumenttvistnämndens beslut är bindande för advokaten.

Gå vidare till steg 5 – När du fått ditt beslut