Häftet Konsumenttvistnämndens verksamhet 2016 innehåller en detaljerad redovisning av nämndens verksamhet under året, med bland annat redogörelser för ett urval av de ärenden som nämnden har behandlat.

Konsumenttvistnämnden godkändes som tvistlösningsorgan genom beslut av Kammarkollegiet den 11 januari 2016.

Klienter som är konsumenter ges möjlighet att, på ett enkelt och effektivt sätt, få ett krav mot en advokat eller advokatbyrå prövat. Konsumenttvistnämndens sammansättning och arbetssätt är reglerade i Advokatsamfundets stadgar, samt i de vägledande reglerna om god advokatsed.

Förfarandet inför Konsumenttvistnämnden är skriftligt och prövningen görs under sekretess. Advokater är skyldiga att informera klienter om Konsumenttvistnämnden, både allmänt och när det uppstår en tvist. Advokater är också skyldiga att medverka i nämndens prövning och är bundna av nämndens beslut.

Nämnden består av fem ledamöter jämte fem suppleanter; två advokater, två företrädare för konsumentintresset och en före detta ordinarie domare. Nämnden utses av Advokatsamfundets styrelse.

Konsumenttvistnämnden tog emot 41 krav under 2016. Slutligt beslut har meddelats i 24 ärenden och sammanlagt sju krav har avvisats eller avskrivits. I tio ärenden har konsumenten fått helt eller delvis bifall till sitt yrkande och i sju ärenden har konsumentens yrkande avslagits. Åtta sammanträden har hållits. Samtliga beslut har varit enhälliga och har fattats inom föreskriven tid.

– Att antalet krav varit lågt är givetvis glädjande, men också utfallet i sak. Det är i linje med den positiva utvecklingen när det gäller antalet sjunkande disciplinanmälningar. Det visar, mot bakgrund av det mycket stora antal kostnadsräkningar som ställs ut av advokatbyråer under ett år, att advokater följer Vägledande regler om god advokatsed och tar skäligt betalt för sina tjänster. Den låga siffran antyder också att advokaternas kollektiva och obligatoriska ansvarsförsäkring fungerar väl, säger Anne Ramberg.